Tietopaketit

Sähkösavuke eli vape nuorten keskuudessa

Sähkösavukkeiden käyttö nuorten keskuudessa on lisääntynyt. Aikuisena on tärkeää olla perillä sähkösavukkeiden riskeistä ja haitoista, jotta voi auttaa nuoria ymmärtämään päätöksiensä seuraukset. Aikuisen rooli on tärkeä tiedon jakamisessa ja nuorten tukemisessa terveellisten valintojen tekemiseen.

Mikä on sähkösavuke?

Sähkösavuke on akulla toimiva laite, joka kuumentaa laitteessa olevaa nestettä hengitettäväksi höyryksi. Sähkösavukkeita on monen näköisiä, mutta kaikki toimivat samalla periaatteella. Laite sisältää tavallisesti akun, höyrystimen ja nestesäiliön tai -patruunan. Akku antaa virtaa vastukselle, joka kuumentaa nesteen vesihöyryksi kutsutuksi aerosoliksi. Mitä pienempiä hiukkasia aerosolissa on, sitä syvemmälle elimistöön hiukkaset pääsevät. Sähkösavuke eroaa tavallisesta tupakasta siinä, ettei sen käytössä tapahdu palamisreaktiota eikä se sisällä tupakkakasvia.

Sähkösavukenesteiden perusaineita eli niin sanottuja pohjanesteitä ovat kasviglyseroli ja propyleeniglykoli. Näihin pohjanesteisiin on liuotettu erilaisia kemikaaleja, joiden avulla neste saadaan maistumaan ja tuoksumaan houkuttelevalta. Nesteistä on löydetty useita haitallisia aineita, kuten lääkeaineiden jäämiä, raskasmetalleja ja muita myrkkyjä.

Lisäksi sähkösavukenesteet voivat sisältää nikotiinia. Nykyään markkinoilla on myös nikotiinisuolaa sisältäviä nesteitä, joiden pH-arvo on tavallisia nikotiininesteitä alhaisempi. Nikotiinisuola syntyy, kun nikotiiniin sekoitetaan happoja, kuten bentsoehappoa, ja näin saavutetaan alhaisempi pH-arvo. Nesteen pH:n ollessa alhaisempi, hengitettävä höyry ei ärsytä samalla tavalla kurkkua ja vahvempien nikotiininesteiden käyttö on helpompaa.

Sähkösavukemarkkinoilla on saatavilla useita erilaisia malleja ja tyyppejä. Tuotteita on saatavilla kertakäyttöisiä, monikäyttöisiä ja itse säädeltäviä. Kertakäyttöiset sähkösavukkeet ovat valmiiksi täytettyjä laitteita, joita ei voi ladata tai täyttää uudelleen. Monikäyttöisissä sähkösavukkeissa on vaihdettavat tai täytettävät nestesäiliöt.

Yksi yleisimmistä malleista on niin sanottu kynämalli, joka muistuttaa ulkonäöltään perinteistä kynää. Tätä kertakäyttöistä mallia on helppo käyttää. Se on myös suhteellisen edullinen. Markkinoilla on saatavilla myös edistyneempiä sähkösavukkeita, jotka tarjoavat enemmän säätömahdollisuuksia käyttäjilleen. Osa nuorista myös rakentaa itse laitteita. Koska sähkösavukkeet voivat näyttää esimerkiksi meikkikynältä, huulirasvalta tai avaimenperältä, voi aikuisen olla vaikea tunnistaa sähkösavuketta nuorten muiden tavaroiden joukosta.

Tilatessa tuotteita nettikaupoista tai rakentaessa itse laitteita, ei sähköturvallisuutta voida aina taata. Ulkomaisista nettikaupoista tilatessa sähköturvallisuutta ei valvo kukaan, jolloin vaarana on, että tuotteissa on vikoja, jotka saattavat aiheuttaa käyttäjälleen vaaratilanteita.

Sähkösavukkeiden käyttö ja kokeilut ovat lisääntyneet nuorilla

Nuoria houkutellaan tuotteiden käyttäjiksi herkullisilla makuaineilla, innovatiivisilla tuotteilla, esittelemällä vapettaminen trendikkäänä tapana ja luomalla mielikuva turvallisemmasta vaihtoehdosta esimerkiksi tupakalle.

Vuoden 2021 kouluterveyskyselyn mukaan sähkösavukkeiden käyttö eli vapetus on ollut nuorilla vielä vähäistä, mutta vuonna 2023 sähkösavukekokeilut ja päivittäinen käyttö on yhtä yleistä tai jopa yleisempää kuin tupakointi ja nuuskaaminen yläkoululaisilla ja lukiolaisilla. Ammattiin opiskelevilla sähkösavukkeen käyttö on lisääntynyt. Kuitenkin tupakointi ja nuuskan käyttö on vielä heillä yleisempää.

Nuorten suosimissa somekanavissa näkyvien sisältöjen sekä nuorten parissa työskentelevien ammattilaisten kokemusten perusteella sähkösavukkeiden käyttö, tai ainakin käyttökokeilut, näyttävät myös yleistyneen. Maailmanlaajuisesti sähkösavukkeiden käyttö on lisääntynyt merkittävästi nuorten keskuudessa. Huolestuttavaa on, että käyttö on lisääntynyt erityisesti tupakoimattomien ja tupakkaa kokeilevien keskuudessa.

Kiinnostus sähkösavukkeita kohtaan näkyy myös Syöpäjärjestöjen ylläpitämän Kysy Asiantuntijalta -palstan kysymyksissä. Nuoria huolestuttaa erityisesti käytön ja kokeilun tuomat mahdolliset haitat.

Nuorten asenteet sähkösavukkeen käyttöä kohtaan vaikuttavat olevan myönteisempiä, koska käyttökin on yleistynyt. Suuri osa nuorista hyväksyy sähkösavukkeen käytön ikätovereillaan. Vuoden 2021 kouluterveyskyselyn tuloksista selviää, että jopa 61 % ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevista nuorista hyväksyy ikäisillään sähkösavukkeen käytön. Lukiolaisista sähkösavukkeen käytön hyväksyy ikätovereillaan lähes puolet ja yläkoulun 8. ja 9.-luokkalaisista kolmannes.  Samankaltaisia tuloksia on saatu myös Ehyt ry:n tuottaman Nuorten kulttuuri ja päihteet –selvityksen (2022) pohjalta.

Laki kieltää sähkösavukkeiden käytön alle 18-vuotialta

Tupakkalaissa uudelleen täytettävät sähkösavukkeet (myös nikotiinittomat) rinnastetaan tupakkatuotteiksi ja niitä koskee samat käyttö-, markkinointi- ja myyntisäädökset kuin perinteisiä savukkeita. Sähkösavukkeiden ostaminen, myyminen ja hallussapito on kielletty alle 18-vuotiailta. Tuotteita saa myydä ainoastaan myyntipaikkakohtaisella vähittäismyyntiluvalla. Sähkösavukkeiden ja nikotiininesteiden netti- ja etämyynti ovat laissa kielletty. Sähkösavukkeita ei saa markkinoida ja tuotteen esilläpito on kielletty vähittäismyyntipisteissä. Nesteissä on kielletty makujen ja tuoksujen käyttö. Suomessa saa olla myynnissä ainoastaan mautonta tai tupakanmakuista nestettä. Sähkösavukkeiden käyttö on lisäksi kielletty samoissa paikoissa, joissa tupakointi on kielletty.

Nuorten suosiossa ovat tällä hetkellä kertakäyttöiset nikotiinitonta nestettä sisältävät sähkösavukkeet. Kertakäyttöisiä nikotiinittomia sähkösavukkeita säädellään tupakan vastikkeina, joita koskee mm. myyntiä, markkinointia ja tuotteiden esilläpitoa koskevat säädökset.

Sähkösavukkeiden käytön haittoja ei tunneta

Sähkösavukkeiden käyttöön liittyy monia riskejä ja haittoja, jotka vanhempien tulisi tuntea. Olemalla tietoisia näistä riskeistä ja keskustelemalla nuorten kanssa avoimesti, voimme auttaa heitä tekemään terveyttä tukevia valintoja.

Sähkösavukkeen uudet ominaisuudet, kuten makuaineet ja nikotiinittomat nesteet, luovat nuorille illuusion siitä, etteivät sähkösavukkeet olisi haitallisia terveydelle. Vaikka sähkösavukkeet sisältävät vähemmän haitallisia aineita kuin esimerkiksi perinteiset tupakat, niiden käyttö ei ole riskitöntä. On tärkeää ymmärtää nämä haitat ja niiden vaikutukset nuorten terveyteen ja hyvinvointiin.

Erityisesti nikotiinittomiin sähkösavukkeisiin liitetään uskomuksia, ettei niiden käyttö olisi haitallista. Sähkösavukkeiden nesteet sisältävät nikotiinin lisäksi kuitenkin myös muita terveydelle haitallisia aineita. Sähkösavukkeiden höyryssä voi olla kemikaaleja ja myrkyllisiä aineita, kuten formaldehydiä ja asetonia, jotka voivat aiheuttaa hengitysvaikeuksia, ärsytystä ja muita terveysongelmia. Osa näistä yhdisteistä on samoja syöpävaarallisia yhdisteitä kuin tupakansavussa, mutta määrät ovat yleisesti pienempiä. Myöskään sähkösavukkeissa käytettävät makuaineet eivät ole haitattomia. Nikotiinittomat sähkösavukkeet totuttavat lisäksi tuotteen käyttöön, jolloin myös nikotiinia sisältäviin tuotteisiin siirtyminen saattaa tapahtua helpommin. Sähkösavukkeiden höyry sisältää kemikaaleja, jotka voivat olla haitallisia myös sivullisille.

Sähkösavukkeiden käytön on todettu haittaavan keuhkojen normaalia toimintaa sekä alentavan niiden toimintakykyä. Kokeellisten tutkimusten perusteella sähkösavukkeen käyttö voi myös lisätä riskiä sydän- ja verisuonitaudeille altistavien muutosten syntymiselle elimistössä. Osassa sähkösavukenesteistä on laboratoriokokeissa havaittu lisäksi myrkyllisiä vaikutuksia soluille. Sähkösavukkeiden käyttäjien ilmoittamia yleisimpiä subjektiivisia terveyshaittoja ovat muun muassa hengitysteiden ärsytysoireet, yskä ja päänsärky. Sähkösavukkeiden käytön pitkäaikaisvaikutukset selviävät tarkemmin vasta, kun on pystytty seuraamaan riittävän pitkään sähkösavukkeiden käytön vaikutusta hitaasti kehittyviin sairauksiin.

Sähkösavukkeet sisältävät usein runsaasti nikotiinia. Nikotiini voi aiheuttaa voimakasta riippuvuutta, minkä vuoksi tuotteen käyttö jatkuu ja sen myötä terveyshaitat kasaantuvat. Koska nuorten aivot ovat vielä kehitysvaiheessa, altistuminen nikotiinille voi aiheuttaa pysyvää vahinkoa aivotoiminnalle. Aivojen kehittyminen on kesken erityisesti aivokuoren alueilla, jotka ovat vastuussa päätöksenteosta, impulssien hallinnasta ja riskinarvioinnista. Nikotiinille altistuminen sähkösavukkeiden kautta voi häiritä näitä kehitysprosesseja ja vaikuttaa negatiivisesti nuorten kognitiiviseen suorituskykyyn ja oppimiseen.

Nikotiiniriippuvuus voi myös johtaa muiden tupakkatuotteiden käyttöön tulevaisuudessa. Tutkimukset ovat osoittaneet, että nuoret, jotka käyttävät sähkösavukkeita, ovat todennäköisemmin kiinnostuneita perinteisistä tupakkatuotteista ja kokeilevat niitä tulevaisuudessa.

Nuoria kiinnostavat monipuoliset makuaineet ja laitteiden innovatiiviset ominaisuudet

Usein nuoret ovat kiinnostuneita kokeilemaan uusia ja trendikkäitä tuotteita, jotka ovat nuorisokulttuurissa suosittuja. Tupakkateollisuus on onnistunut rakentamaan sähkösavukkeista tällaisen trendikkään tuotteen, joka houkuttaa nuoria kokeilemaan. Sähkösavukkeet näyttäytyvät nuorille myös houkuttelevimpina ja modernimpina vaihtoehtoina perinteisille savukkeille.

Sähkösavukenesteissä on tarjolla lukuisia erilaisia makuvaihtoehtoja, kuten hedelmä- ja makeismakuja, joista jokainen voi valita mieleisensä. Ne vetoavat erityisesti nuoriin, jotka ovat kiinnostuneita kokeilemaan uusia ja mielenkiintoisia makuja, ja jotka toisaalta haluavat kokeilla jo ennestään tuttuja makuja eri tuotteissa.

Nuoret ovat kiinnostuneita myös sähkösavukelaitteiden innovatiivisuudesta. Sähkösavukkeita pidetään moderneina, teknologisesti kehittyneinä ja edistyksellisinä tuotteina. Ne ovat laitteita, joissa on monimutkaisia toimintoja ja ominaisuuksia, kuten säädettävä teho, lämpötilan säätö, kosketusnäyttö ja langattomat yhteydet. Sähkösavukkeissa on usein myös erilaisia säätömahdollisuuksia ja vaihdettavia osia, mikä mahdollistaa tuotteen räätälöinnin omien mieltymysten mukaan. Nuorilla merkitsee se, että he voivat valita eri värejä, kuvioita tai makuja, ja tätä kautta ilmaista omaa persoonallisuuttaan ja tyyliään.

Sähkösavukkeen ominaisuudet mahdollistavat myös pelailun ja leikkimisen. Nuorten mielestä sähkösavukkeen tuottamalla höyryllä on mukava leikkiä ja tehdä temppuja sekä yksin että yhdessä.

Vapettaminen mahdollistaa yhteisöllisyyden

Sähkösavukelaitteiden ominaisuudet mahdollistavat uudenlaisen tavan käyttää nikotiinituotetta. Sähkösavukeilmiön ympärille on muodostunut oma yhteisönsä. Nuorten suosimissa sosiaalisen median kanavissa jaetut haastevideot ja eri alustoilla jaettavat vinkit laitteiden ja nesteiden valmistamiseen ja tuunaamiseen, ovat luoneet kokonaan uuden yhteisön. Vapettaminen nähdäänkin vahvasti sosiaalisena toimintana, joka kietoutuu vallalla olevaan globaaliin digitaaliseen nuorisokulttuuriin.

Sähkösavukkeita käytetään myös usein yhdessä ystävien kanssa. Se tarjoaa tavan kokoontua yhteen ja olla yhdessä. Nuorten ryhmädynamiikka ja sosiaalinen paine vaikuttavat heidän suhtautumiseensa sähkösavukkeisiin. Jos heidän ikätoverinsa käyttävät sähkösavukkeita, se voi luoda painetta kokeilla niitä itsekin. Nuori, joka ei halua tuotteita käyttää, voi kokea ulkopuolisuutta ryhmässä.

Käytön huomaamattomuus ja hankinnan helppous

Sähkösavukkeiden käyttöä nuorten keskuudessa edistää käytön huomaamattomuus. Laitteet ovat pienikokoisia ja niitä pystytään käyttämään melko helposti aikuisilta piilossa esimerkiksi koulupäivän aikana wc-tiloissa. Tuotteet eivät myöskään haise samalla tavalla kuin perinteinen savuke, joten vaatteisiin tarttuva ikävä hajukaan ei paljasta nuorta.

Nuoret hankkivat sähkösavukkeet ja niihin kuuluvat nesteet pääsääntöisesti kansainvälisistä nettikaupoista ja usein myyvät näitä eteenpäin toisille nuorille. Sähkösavukkeita saakin helposti hankittua sosiaalisen median tai vanhempien kavereiden kautta. Sosiaalisen median kanavista kauppapaikkana toimii erityisesti Snapchat-palvelu. Sähkösavukkeiden hankkimiseen sosiaalisen median ja kavereiden kautta liittyy kuitenkin myös lieveilmiöitä, kuten varastelua ja velkojen perintää. Lisäksi tuotteen sisällöstä ei voi tällaisissa tilanteissa olla varma, jolloin nuori ei välttämättä edes tiedä, millaisen tuotteen hän on ostanut.

Uusi sukupolvi nikotiinikoukkuun

Tupakkateollisuus on tunnettu kyvystään kohdistaa markkinointiaan erityisesti nuoriin. Sama ilmiö on nähtävissä myös sähkösavukkeiden markkinoinnissa. Vaikka tupakointi on vähentynyt merkittävästi, sähkösavukkeiden suosio on kasvanut erityisesti nuorten keskuudessa. Markkinointi on myös avaintekijä sähkösavukkeen käytön aloittamisessa. Mitä useammin nuori altistuu markkinoinnille, sitä suurempi riski hänellä on tuotteiden käytön aloittamiseen.

Suomessa tupakkatuotteiden mainonta on ollut kiellettyä vuodesta 1978 lähtien. Tupakkatuotteita markkinoidaan silti edelleen, mutta mainonta on hienovaraisempaa. Tupakkateollisuus hyödyntää markkinoinnissaan piilomarkkinointia ja mielikuvamarkkinointia. Näitä markkinointikeinoja käytetään usein houkuttelemaan kuluttajia, erityisesti nuoria, käyttämään tuotteita. Sosiaalinen media on yksi tehokkaimmista markkinointivälineistä tällä hetkellä ja tupakkateollisuus hyödyntääkin tätä kohdentamalla markkinointia suoraan nuorille.

Piilomarkkinoinnissa sähkösavuke sijoitetaan tarkoituksellisesti osaksi viihde- tai mediasisältöä, kuten elokuvia, televisio-ohjelmia, musiikkivideoita tai some-sisältöjä. Tuote näytetään tai mainitaan luontevasti osana tarinaa tai kohtausta, eikä sitä mainosteta selkeästi. Esimerkkinä tästä on lasten suosima Roblox-verkkopeli, jossa omalle hahmolle voi lisätä sähkösavukkeen ja saada sen vapettamaan.

Sekä piilomarkkinoinnissa että mielikuvamarkkinoinnissa pyritään vaikuttamaan nuorten mielikuviin, asenteisiin ja käyttäytymiseen herättämällä nuorissa positiivisia tunteita ja myönteinen mielikuva sähkösavukkeen käyttöä kohtaan. Mielikuvamarkkinoinnissa hyödynnetään usein julkisuuden henkilöitä ja sosiaalisen median vaikuttajia sekä sponsoroituja sisältöjä. Sähkösavukkeet pyritään esittämään sosiaalisesti hyväksyttävinä ja trendikkäinä.

Sähkösavukkeiden kohdalla suosituiksi ovat viime aikoina nousseet erityisesti erilaiset haaste- ja temppuvideot esimerkiksi TikTokissa. Videoilla käyttäjät esimerkiksi puhaltavat sähkösavukkeen höyrystä erilaisia kuvioita. Tällaisten sosiaalisessa mediassa näkyvien tempausten taustalla saattaa olla usein alun perin tupakkayhtiöiden kaupallinen yhteistyö sosiaalisen median sisällöntuottajien kanssa. Kun nuoret esimerkin innoittamina itse tekevät näitä videoita, edistävät he samalla huomaamattaan tuotteiden markkinointia.

Tietoa nuorille sähkösavukkeista

Nuoruus on yksi kriittisimmistä ajanjaksoista erilaisten terveyskäyttäytymisten muotoutumiselle, kuten tupakoinnin vakiintumiselle. Kommunikointi nuorten kanssa on avainasemassa sähkösavukkeiden käytön ehkäisemisessä. On tärkeää käydä avointa ja rehellistä keskustelua nuorten kanssa sähkösavukkeiden riskeistä ja haitoista. Osoita kiinnostusta heidän hyvinvointiaan kohtaan ja tarjoa tietoa, jotta he voivat tehdä tietoisia päätöksiä terveyteen vaikuttavien asioiden suhteen.

Jos nuori on jo aloittanut sähkösavukkeiden käytön tai haluaa lopettaa sen, on tärkeää tarjota tukea ja auttaa heitä löytämään asianmukainen apu. Keskeistä on ottaa rohkeasti tuotteiden käyttö puheeksi nuoren kanssa. Jos nuorelle on syntynyt jo nikotiiniriippuvuus, niin terveydenhuollon ammattilaiset voivat olla tässä avuksi.

Nuoret tarvitsevat luotettavaa tietoa sähkösavukkeista ja niihin liittyvistä ilmiöistä. Fressis.fi-sivustolle on tuotettu sähkösavuke-tietopankki ja artikkeleita, joissa käsitellään sähkösavukkeiden haittoja, tupakkateollisuuden piilomarkkinointia sekä sähkösavukkeiden käytön lopettamista. Vinkkaa sisällöt nuorelle ja hyödynnä esimerkiksi opetuksessa.

Lehtiartikkeleita sähkösavukeilmiöstä:

LÄHTEET:

Alexander, J.P., Williams, P. & Lee, Y.O. 2019. Youth who use e-cigarettes regularly: A qualitative study of behavior, attitudes, and familial norms. Preventive Medicine Reports. Vol. 13, p. 93-97.

Al-Hamdani, M., Hopkins, B., Hardardottir, A. & Davidson, M. 2021. Perceptions and Experiences of Vaping Among Youth and Young Adult E-Cigarette Users: Considering Age, Gender, and Tobacco Use. Journal of Adolescent Health. Vol. 68, (4). s. 787-793.

Aro, M. 2022. Sähkösavukkeet, sähkötupakka. Lääkärikirja Duodecim.

Ehyt ry. Nuorten kulttuuri ja päihteet –selvitys. 2022. Suomen Onlinetutkimus Oy.

Kouluterveyskysely. 2021. Asenteet.

Ollila, H. Sähkötupakka vaarattomampaa kuin sauhuttelu? Ilman Syöpää-sivusto.

Scheffels, J. Tokle, R. Linnansaari, A. Rasmussen, S.K.B. & Pisinger, C. 2023. E-cigarette use in global digital youth culture. A qualitative study of the social pactices and meaning of vaping among 15-20-year-olds in Denmark, Finland, and Norway.

WHO. 2019. Tobacco industry tactics: advertising, promotion and sponsorship.

 

Kuvitus: Pia Iiramo