Opas oppilaitoksille tupakan, nuuskan ja sähkösavukkeen käyttöön puuttumiseen

Tämä opas on tehty oppilaitoksille tueksi tupakkatuotteiden käyttöön puuttumiseen. Ohjeet perustuvat tupakkalakiin, lakiin ammatillisesta koulutuksesta, perusopetus- ja lukiolakiin.

Nikotiiniohjeistus oppilaitoksille sähköinen versio (PDF-tiedosto)

Nikotiiniohjeistus oppilaitoksille sähköinen versio på svenska (PDF-tiedosto)

Oppaan sisältö

1. Tupakointi on kielletty päiväkotien tai esi- ja perusopetusta, ammatillista koulutusta ja lukio-opetusta antavien oppilaitosten sisätiloissa sekä niiden käytössä olevilla ulkoalueilla. Kielto koskee myös savuttomien tupakkatuotteiden esimerkiksi nuuskan ja sähkösavukkeen käyttöä sekä tupakkaa sisältämättömien, kasviperäisten tuotteiden kuten yrttisavukkeiden polttamista.

• Kielto koskee kaikkia, myös koulun tai oppilaitoksen ulkopuolisia henkilöitä.
• Kielto on voimassa aina, myös ilta- ja loma-aikoina.
• Opasteet kiellosta tulee asettaa hyvin näkyviin sekä sisä- että ulkoaluille.
• Koulujen ja oppilaitosten ulko- tai sisäalueelle ei ole lupa järjestää tupakointipaikkaa.
• Henkilöstöä on ohjeistettava puuttumaan kieltojen rikkomiseen.
• Koulu voi kehottaa kyseisiä tuotteita käyttävän henkilön poistumaan ja tarvittaessa olla yhteydessä poliisiin häiritsevän henkilön poistamiseksi.
• Toistuvasta kieltojen rikkomisesta voi ilmoittaa kunnan tupakkalakia valvovalle viranomaiselle.

2. Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden hallussapito on kielletty alle 18-vuotiaalta.

a) Perusopetuksessa
• Rehtori tai opettaja voi työpäivän aikana ottaa haltuunsa oppilaalta tupakkatuotteen (esim. tupakka, nuuska), nikotiininesteen tai sitä sisältävän sähkösavukkeen. Myös sellainen muu esine, jolla oppilas häiritsee opetusta ja oppimista, voidaan ottaa haltuun (esim. energianuuska).
• Mikäli oppilas vastustaa tupakkatuotteiden tai sähkösavukkeen haltuun ottamista, on rehtorilla ja opettajalla oikeus käyttää perusopetuslaissa määriteltyjä välttämättömiä voimakeinoja esineen tai aineen haltuun ottamiseksi.
• Haltuun otetut tuotteet on työpäivän jälkeen luovutettava oppilaan huoltajalle.

b) Ammatillisessa koulutuksessa ja lukiokoulutuksessa
• Rehtori tai opettaja voi työpäivän aikana ottaa haltuunsa alle 18-vuotiaalta opiskelijalta tupakkatuotteen, nikotiininesteen tai sitä sisältävän sähkösavukkeen.
• Haltuun otetut tuotteet on työpäivän jälkeen luovutettava opiskelijan huoltajalle.
• Opetusta häiritsevälle voidaan määrätä kurinpidollisia seuraamuksia.
• Yli 18-vuotiaalla opiskelijalla on oikeus pitää hallussaan tupakkatuotteita ja nikotiininesteitä, mutta ei käyttää niitä oppilaitoksen alueella.

3. Tupakkatuotteita ja nikotiininesteitä ei saa myydä tai muutoin luovuttaa eikä välittää alle 18-vuotiaalle.

4. Tupakan vastikkeita, tupakointivälineitä ja sähkösavukkeita ei saa elinkeinotoiminnassa myydä tai muutoin luovuttaa alle 18-vuotiaalle.
• Alle 18-vuotiaille tapahtuvasta myymisestä ja välittämisestä oppilaitoksessa voidaan ilmoittaa poliisille.
• Tästä mahdollisuudesta on syytä tiedottaa oppilaille ja heidän huoltajilleen.
• Kunnan tupakkalakia valvovalle viranomaiselle tai poliisille voidaan tehdä myös ilmoitus siinä tapauksessa, että oppilaitoksen läheisyydessä sijaitseva myyntipaikka myy tuotteita alle 18-vuotiaille oppilaille.

5, Nuuskaa ei saa myydä eikä luovuttaa toiselle (koskee kaikenikäisiä).

Opas perustuu seuraaviin säädöksiin

Perusopetuslaki (628/1998) finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628
Lukiolaki (629/1998) finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980629
Laki ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170531
Tupakkalaki (549/2016) finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20160549