Miksi nikotiiniton nuorisotyö?

Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat nuorisolain 8§:n mukaan kunnan tehtäviin. Kunta ottaa paikalliset olosuhteet huomioon luodessaan edellytyksiä nuorisotyölle ja -toiminnalle järjestämällä nuorille suunnattuja palveluja ja tiloja sekä tukemalla nuorten kansalaistoimintaa.

Nuorisotyöhön ja nuorisopolitiikkaan kuuluvat nuorten kasvatuksellinen ohjaus, toimintatilat ja harrastusmahdollisuudet. Nuorten kanssa toimivien aikuisten vastuulla on pyrkiä ennaltaehkäisemään nuorten päihde- ja tupakkatuotekokeiluja sekä tukea nikotiinituotteita käyttäviä nuoria lopettamisessa. Nuorisotyö on edellytyksiä luovaa peruspalvelua, jota vastuullinen kunta ylläpitää, tukee ja kehittää. Nuorisotyö tulisi mieltää osaksi laajempaa hyvinvointityötä.

  • Nuorisotyö on luonteeltaan ennaltaehkäisevää
  • Nuorisotyö tavoittaa myös vaikeuksissa olevat nuoret
  • Nuorisotyöhön sijoitetut resurssit tuottavat säästöjä korjaavan toiminnan puolella esim. sosiaalitoimen menoissa

Nuorisolain mukaan nuorisotyötä ja –politiikkaa toteutetaan kunnassa moniammatillisena yhteistyönä paikallisten viranomaisten sekä nuorten, nuorisoyhdistysten ja muiden nuorisotyötä tekevien järjestöjen kanssa.

Monet Savuttoman toimintakulttuuri – toimenpideohjelman   ja Nikotiinittoman oppilaitoksen ohjeistukset ja toimenpiteet soveltuvat myös nuorisotalojen ja etsivän nuorisotyön toiminnan kehittämiseen. Esimiesten ja johdon sitoutuminen sekä tuki asetetuille tavoitteille on avainasemassa. Henkilöstön osallistuminen ja vaikuttamismahdollisuudet tavoitteiden luomisessa ja saavuttamisessa tekevät nikotiinittomuudesta yhteisen asian, jolloin se ei näyttäydy pelkästään ylhäältä alas tulevana asiana. Tärkeää on muistaa, että nikotiinittomuutta tukevien toimintaympäristöjen kehittäminen ja toteuttaminen vaativat myös itse kohderyhmän eli nuorten osallistamista haluttujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Nikotiinittoman nuorisotyön ja toiminnan osalta parhaat tulokset saavutetaan, kun nikotiinittomuustyö on suunnitelmallista ja pitkäjänteistä, sitä arvioidaan sekä ohjeistuksia ja käytäntöjä uudistetaan. Tavoitteiden on hyvä olla porrastettuja ja muutokselle pitää antaa aikaa. Niin ikään toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä nuorten kuuleminen ja tarpeiden kartoittaminen ovat aina paikallaan. Nikotiinittomuuden tukeminen on niin etsivän ja kohdennetun nuorisotyön kuin nuorisotalotoiminnan piirissä tärkeä osa kokonaisvaltaista nuorten terveyden edistämistä ja ehkäisevää päihdetyötä.

Nuorisotalot

Nuorisotaloilla nuoriso-ohjaajat kohtaavat nuoret vapaa-ajan vietossa. Nuorisotaloilla pelataan, harrastetaan ja keskustellaan nuoria askarruttavista aiheista. Rento hengailupaikka, minne on helppo tulla ja missä pääsee toteuttamaan itseään, on nuorille tärkeä kasvuympäristö. Se miten nuoret kohdataan vapaa-ajalla ja miten nuorisotalojen toimintakulttuuria kehitetään yhdessä nuorten kanssa vaikuttaa merkittävästi siihen, kuinka nuoriso-ohjaajilta ja ympäristöstä vastaanotettu tieto ja asenteet omaksutaan.

Vaikka nykyään kauppakeskukset syövät nuorisotaloilla vietettyä aikaa, on nuorisotaloilla edelleen tärkeä rooli nuorten vapaa-ajan käytössä. Monet kaupungit ovat myös jo jalkauttaneet nuorisotyöhön liittyvää toimintaansa myös kauppakeskuksiin. Nuorisotaloilla ja sen työntekijöillä on oiva mahdollisuus luoda nuorisotaloista terveyttä tukevia ja terveyttä edistäviä ympäristöjä sekä tarjota nuorisotiloissa helposti lähestyttävää tietoa ja tukea eri terveysaiheisiin, kuten tupakkatuotteisiin liittyen. Ratkaisut voivat olla hyvinkin yksinkertaisia!

FressisEdun materiaali- ja tehtäväosio tarjoaa tietoa sekä ideoita nuoriso-ohjaajille, miten luoda nuorisotiloista nikotiinittomuutta tukevia ympäristöjä.

Etsivä nuorisotyö

Vapaaehtoiseen osallistumiseen perustuvan etsivän nuorisotyön tavoitteena on tukea ilman opiskelu-, harjoittelu- tai työpaikkaa olevia nuoria, jolloin nuorisotyöntekijän kanssa nuorelle haetaan eteenpäin auttavia tukipalveluita. Etsivän nuorisotyön periaatteet ja menetelmät sopivat osaksi ehkäisevää päihdetyötä, kun menetelminä ovat varhainen puuttuminen, tiedottaminen ja neuvonta yhdistettynä kohderyhmän oman äänen esiin tuomiseen (Puuronen 2017).

Työntekijöiden havaintojen perusteella etsivän nuorisotyön piirissä nuorten tupakkatuotteiden käytössä yleisinä on edelleen tavallisten savukkeiden käyttö. Poikkeuksen tästä muodostavat paikkakunnat, joissa nuuskan saatavuus on nuorille helppoa ja sitä on näkyvämmin tarjolla (Puuronen 2017). Tätä havaintoa vahvistaa myös vuoden 2017 Kouluterveyskyselyn tulokset siitä, että nuorten nuuskan käytössä on Suomen sisällä merkittäviä paikallisia eroja.

Savuton tuki – tutkimus nostaa esiin sen, että nuorten miesten ja poikien sekä nuorten naisten ja tyttöjen välillä esiintyy tuen tarpeisiin liittyviä eroja. Kohdennetussa nuorisotyössä kohdattavat nuoret miehet ja pojat tuovat esille tuen tarpeen liittyen alkoholiin, tupakointiin ja tietokonepelaamiseen. Kohdattavat tytöt ja naiset puolestaan painottavat heille kohdennettavan tuen tarpeen liittyvän alkoholin käyttöön, tupakointiin ja lääkkeiden väärinkäyttöön. Tärkeää onkin, että palvelun kehittäminen rakentuu nuorten tarpeiden mukaisesti, kunkin paikkakunnan erityistarpeet ja tilanne huomioiden.

Sivuston tietosisällöt ja materiaalit soveltuvat myös etsivän nuorisotyöntekijän käyttöön. Etsivän nuorisotyön toimijat voivat soveltaa tietoa ja materiaaleja osana kokonaisvaltaisempaa työtään. Tehtävät ja materiaali on jaoteltu osittain eri ikäryhmien mukaan, huomioiden alle 18- vuotiaiden ja täysi-ikäisten tarpeet. Kaikki ohjaajan työn tueksi tarkoitetun materiaalit löydät Materiaalit-osiosta!

Lähde: Puuronen, A. Savuton Tuki, 2017. Nuorisotutkimusverkosto/Julkaisua 188