Nikotiiniton amis -toimintamalli

Onko oppilaitoksenne savuton tai mahdollisesti nikotiiniton, mutta arjen käytännöt eivät tunnu kohtaavan? Eikö perinteinen terveysvalistus tuota toivottua tulosta ja tupakkapoliisina toimiminen tuntuu turhauttavalta? Valtakunnallisesti ammatilliset oppilaitokset painivat samojen haasteiden parissa ja jakavat saman tunteen, että tässä taistellaan tuulimyllyjä vastaan.

Nikotiinittomuuden edistämiseen eli tupakoinnin, nuuskaamisen ja sähkötupakoinnin ehkäisyyn on kehitetty yhdessä Savon ammattiopiston kanssa konkreettisia työkaluja ja toimintamalleja osaksi oppilaitoksen arjen rakenteita ja nyt nämä ovat kaikkien ammatillisen oppilaitosten käytettävissä.

Toimintamallien ja työkalujen käyttöönotto

Oppilaitoksen johto

Oppilaitoksen johdon sitoutuminen nikotiinittomuuden edistämiseen on esimmäinen askel kohti nikotiinitonta oppilaitosta. Johto on merkittävä suunnannäyttäjä ja ilman johdon vahvaa tukea, oppilaitoksen toimintakulttuurin kehittäminen ei ole uskottavalla pohjalla.

Johdon tehtävänä on huolehtia, että yhteiset pelisäännöt ja toimintaohjeet ovat ajantasalla ja toteuttamiskelpoisia. Johto tiedottaa pelisäännöistä ja toimintaohjeista järjestelmällisesti ja mahdollistaa ammatillista kasvua ja työkykyä tukevan toiminnan kehittämisen. Lisäksi oppilaitos työnantajana tukee henkilöstön nikotiinittomuutta esimerkiksi työterveyshuollon palvelujen kautta.

Oppilaitoksen johdon toimintamallit ja työkalut

Opiskeluhuoltoryhmä

Opiskeluhuoltoryhmä määrittää hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden kehittämisen painopisteet ja nikotiinittomuuden edistäminen on yksi näistä. Opiskeluhuoltoryhmä huolehtii, että esimerkiksi opiskeluhuoltoryhmän kirjalliset toimintaohjeet osana opiskeluhuoltosuunnitelmaa ovat ajantasalla ja toteuttamiskelpoisia. Opiskeluhuoltoryhmässä huolehditaan, että opiskelijat ovat mukana suunnittelemassa ja kehittämässä nikotiinittomuutta edistävää toimintaa sekä huolehtii yhteistyöstä oppilaitoksen, opiskeluhuollon ja verkostojen välillä.

Opiskeluhuoltoryhmän toimintamallit ja työkalut

Hyvinvointi- ja nikotiinittomuustyön koordinaattori

Hyvinvointi- ja nikotiinittomuustyötä koordinoi nimetty henkilö tai henkilöt ja toimii yhteistyössä esimerkiksi alueellisen Syöpäyhdistyksen kanssa. Keskeisenä tehtävänä on pitää nikotiinittomuustyön lankoja käsissä ja koordinoida mm. tiedottamista opiskelijoille, huoltajille ja keskeisille verkostoille. Henkilöstön edustajana hän toimii esimerkkinä ja huolehtii, että opiskelijoilla on tiedossa yhteiset pelisäännöt ja ohjeistaa opiskelijaa tarvittaessa.

Hyvinvointi- ja nikotiinittomuustyön koordinaattorin toimintamallit ja työkalut

Vastuuopettaja, opettaja tai ohjaaja

Vastuuopettaja, opettaja tai ohjaaja huolehtii, että yhteiset pelisäännöt ovat opiskelijoiden tiedossa, keskustelee tupakka- ja nikotiinituotteiden käytöstä opiskelijoiden kanssa ja tarvittaessa viestii huoltajille. Opettaja tai ohjaaja hyödyntää työssään valmista nikotiinittomuuden edistämisen materiaalia ja toimii esimerkkinä opiskelijoille.

Vastuuopettajan, opettajan tai ohjaajan toimintamallit ja työkalut

Opiskeluhuolto

Opiskeluhuolto huolehtii, että vastaanotoilla on käytössä yhtenäiset toimintatavat opiskelijan tupakoinnin, nuuskaamisen ja sähkötupakoinnin kartoittamiseen sekä yhtenäiset toimintatavat palveluohjauksesta ja käytön lopettamisen tukemisesta. Opiskeluhuolto tiedottaa asiakkaina olevia opiskeljoita ja tarvittaessa huoltajia, tekee toimintaansa tutuksi opiskelijoille sekä ylläpitää nikotiinittomuutta tukevaa yhteistyötä oppilaitoksen kanssa. Opiskeluterveydenhuolto tarjoaa luotettavaa tietoa tupakoinnin, nuuskaamisen ja sähkätupakoinnin haitoista sekä käytön lopettamisen hyödyistä.

Opiskeluhuollon toimintamallit ja työkalut

Muita keinoja tupakkapaikkapoliisin roolin tilalle

Nuorten tupakointi on yleisempää niissä oppilaitoksissa, joissa henkilöstö tupakoi, oppilaitoksessa ei ole selviä tupakointia tai nuuskaamista kieltäviä sääntöjä, näitä sääntöjä ei tunneta riittävästi tai niitä ei pidetä uskottavina. Kuitenkin oppilaitoksen mahdollisuudet vaikuttaa erityisesti nuorten tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttöön ovat merkittävät ja jo pelkästään aikuisen kielteinen asenne näitä tuotteita kohtaan suojaa nuorta tupakoinnilta, nuuskaamiselta tai sähkötupakoinnilta.

Tupakoinnin,  nuuskaamisen ja sähkötupakoinnin ehkäisevää työtä eli nikotiinittomuuden edistämistä ammatillisissa oppilaitoksissa on tehty jo pitkään. Kehityssuunta on hyvä, mutta ei vielä riittävä. Vaikka oppilaitos on julistautunut esimerkiksi savuttomaksi ja määritellyt tarvittavat toimenpiteet järjestyssäännöissään, ei käytännön arki ole vielä savuton, saati nikotiiniton.

Kyse ei ole siitä, etteikö asia koettaisi tärkeäksi, päinvastoin. Yhtenä isona haasteena on se, että keinot tukea opiskelijoiden nikotiinittomuutta koetaan vähäisiksi oppilaitoksen arjen työssä. Tällä hetkellä keskeisin käytössä oleva keino on puuttua siihen, missä tupakka- ja nikotiinituotteita käytetään, ei siihen käytetäänkö niitä ylipäätään. Puuttuminen on siis käytännössä opiskelijan ohjaamista oppilaitoksen alueen ulkopuolelle. Tarve tukea opiskelijoiden ja myös henkilöstön nikotiinittomuutta muutoin kuin pelkkien rangaistuksien ja tupakkapaikkapoliisina toimimisen kautta on selvä.

Toimintamallit ja työkalut on kehitetty yhdessä ammatillisten oppilaitosten kanssa

Nikotiiniton amis -toimintamallin taustalla on kehittämishanke Savon ammattiopiston kanssa, missä luotiin konkreettisia työkaluja ja toimintamalleja osaksi oppilaitoksen arjen rakenteita. Työn taustaksi on kuultu laajasti oppilaitoksen opiskelijoita ja henkilöstöä (mm. siivous- ja vahtimestaripalveluista oppilaitoksen johtoon asti). Kehittämistyössä on lisäksi ollut tiiviisti mukana oppilaitoksen henkilöstöä ja opiskelijoita, jotta työ tukee oppilaitoksen arjen rakenteita ja todella tarjoaa konkreettisia työkaluja oppilaitoksen toimintakulttuurin kehittämiseen. Savon ammattiopistossa tuotetuista työkaluista ja toimintamalleista työstettiin vielä yhdessä muiden ammatillisten oppilaitosten edustajien kanssa Nikotiiniton amis -toimintamalli ja nyt tämä on kaikkien ammatillisen oppilaitosten käytettävissä. Lopullisen Nikotiiniton amis -toimintamallin kehittämisessä on hyödynnetty mm. palvelumuotoilua.

Lähtokohtana on, että että jokaisen oppilaitoksessa työskentelevän ammattilaisen roolimalli on tärkeä ja kaikessa toiminnassa tuetaan opiskelijan ammatillista kasvua ja työkykyä. Tämä kokonaisuus ei tarjoa poppakonsteja oppilaitoksille, vaan pieniä rakenteellisia ja konkreettisia toimia, jotka yhdessä tukevat oppilaitoksen toimintakulttuurin kehittämistä.

”Jokainen tekee itse sen päätöksen, lopettaako tupakoinnin tai nuuskaamisen, mutta me oppilaitoksessa työskentelevät voimme rakentaa oppilaitosympäristöä ja -yhteisöä, joka tarjoaa mahdollisuuden tehdä terveyttä ja hyvinvointia tukevia valintoja.”

Lisätietoa:

Käypä hoito. 2018. Tupakoinnin aloittamisen riskitekijät. Duodecim.

Simonen, J. & Heikkilä, A. 2019. Savupilvi portin yllä. Tutkimus ammatillisten oppilaitosten savuttomuustyöstä. Opetushallitus. Raportit ja selvitykset 2019:16.