Hyvä tietää nuorten tupakka- ja nikotiinituotteiden käytöstä

Kaikki tupakka- ja nikotiinituotteet ovat haitallisia lapsille ja nuorille. Erityisesti lasten ja nuorten kehityvät aivot ovat herkkiä nikotiinin vaikutuksille ja riippuvuus voi syntyä hyvinkin nopeasti. Nikotiini voi vaikuttaa haitallisesti aivojen kehitykseen, erityisesti nuoruusiässä. Tämä voi vaikuttaa kognitiivisiin toimintoihin, kuten oppimiseen, muistiin ja keskittymiskykyyn.

Miksi nuori aloittaa tuotteiden käytön?

2000-luvun aiempi hyvä kehitys tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön vähenemisessä pysähtyi tai kääntyi nousuun vuosina 2021-2023. Vaikka perinteinen tupakointi väheni monissa ikäryhmissä, niin sähkösavukkeiden ja nikotiinipussien käyttö lisääntyi. Erityisesti sähkösavukkeiden käyttö lisääntyi jopa alakouluikäisillä. Uudet tuotteet, kuten kertakäyttöiset nikotiinittomat ’vapet’, ovat tuoneet haasteita nuorten nikotiiniriippuvuuden ehkäisemiseen.

Suurin osa nuorista aloittaa tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön 20 ikävuoteen mennessä. Alakoulun 4.-5. luokkalaisilla tuotteiden käyttö on vielä harvinaista, mutta yläkouluun siirryttäessa kokeilut yleistyvät. Onneksi suurin osa nuorista ei jatka tuotteiden käyttöä kokeilujen jälkeen.

Tupakka- ja nikotiinituotteiden kokeilut kuuluvat osaksi nuoruutta. Lisäksi nuoret saattavat kokea halua uhmata auktoriteetteja, kuten huoltajia. Tupakka- ja nikotiinituotteiden kokeileminen voidaan nähdä osana tätä kapinaa ja itsenäisyyden tavoittelua. Nuoruuden aikana pyritään määrittelemään omaa identiteettiä ja erottautumaan huoltajien vaikutuksesta. Nikotiinituotteiden käytön kokeileminen voi olla yksi tapa ilmaista itsenäisyyttä ja osoittaa halua tehdä omia päätöksiä, riippumatta huoltajien toiveista tai ohjeista.

Nuoret käyttävät tuotteita myös tunteiden säätelyyn ja esimerkiksi vaikeista elämäntilanteista selviytymiseen. Nuoruudessa kuitenkin yksi merkittävin tekijä on nuoren sosiaalinen ympäristö. Sillä on suuri merkitys sallitaanko tuotteiden käyttö nuoren vertaisryhmässä tai esimerkiksi kotona.

Tupakka- ja  nikotiinituotteiden käytön syyt

Lue lisää nuorten ajatuksista tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön syistä:

Fressiksen päihderiihi kokosi nuoret keskustelemaan päihteistä ja niihin littyvistä ilmiöistä

 

Haasteena uudet nikotiinituotteet

Vaikka tupakointi on vähentynyt, tilalle on tullut uusia nikotiinituotteita, kuten sähkösavukkeet ja nikotiinipussit. Uusien tuotteiden myötä lasten ja nuorten tuotteiden käyttö on lisääntynyt nopealla aikavälillä. Erityisesti nuorempien ikäluokkien kohdalla suosioon ovat nousseet kertakäyttöiset nikotiinittomat sähkösavukkeet eli vapet, joita näkee jo alakouluikäisillä.

Tupakkateollisuus kehittelee jatkuvasti uusia tuotteita, joiden avulla pyritään saamaan uusi sukupolvi nikotiinikoukkuun. Tupakkateollisuus markkinoi uusia tuotteita aggressiivisesti erityisesti lapsille ja nuorille. Tuotteet pyritään tekemään nuorille houkutteleviksi esimerkiksi hienojen pakkausten sekä värikkäiden ja leikkisien vape-laitteiden avulla. Tarjolla on myös paljon erilaisia nuoria houkuttelevia makuvaihtoehtoja, kuten nuorten suosimat hedelmä- ja karkkimaut. Tämän lisäksi tupakka- ja nikotiinituotteiden markkinoinnissa saatetaan hyödyntää esimerkiksi somevaikuttajia nuorten suosimissa sosiaalisen median kanavissa.

Uusimman kouluterveyskyselyn mukaan sähkösavukkeiden käyttö on lisääntynyt kaikissa ikäryhmissä ja erityisesti tyttöjen keskuudessa. Alakoulun 4.-5. luokkalaisten keskuudessa sähkösavukkeen käyttö on vielä kokeiluja, mutta nekin ovat lisääntyneet. Yläkoulun 8.-9. luokkaisilla on lisääntynyt sekä sähkösavukkeen kokeilut, että päivittäinen käyttö. Lukio- ja ammattikouluikäisillä sähkösavukkeiden kokeilut ja päivittäinen käyttö lisääntyivät myös. Yleisintä sähkösavukkeiden käyttö on ammatillisissa oppilaitoksissa.

Nikotiinipussit tulivat Suomessa myyntiin kevään 2023 aikana. Nikotiinipussien käyttö, erityisesti kokeilut, näkyvät kaikissa ikäryhmissä.

Lue lisää uusista tuotteista FressisEdun tietopaketeista:

 

Sähkösavuke eli vape nuorten keskuudessa

Nikotiinipussit nuorten keskuudessa

Nuuska nuorten keskuudessa

 

Positiiviset mielikuvat, yhteisöllisyys ja tietämättömyys haitoista

Nuoret liittävät erityisesti uusien tuotteiden käyttöön paljon positiivisia mielikuvia. Tupakkateollisuus on pyrkinyt luomaan sähkösavukkeiden ja nikotiinipussien käyttäjistä nuoria houkuttelevan ja samaistuttavan kuvan. Uudet tuotteet kuvataan usein hyvin positiivisessa valossa ja osana itseilmaisua. Tuotteiden ympärille on myös muodostunut sosiaalisessa mediassa paljon erilaisia ryhmiä, joihin nuori voi kokea yhteyttä. Tuotteiden käyttö liittyykin osaksi maailmanlaajuista nuorisokulttuuria.

Nuoret kokevat tuotteiden käytön usein lähes vaarattomana. Sekä nuoret että aikuiset eivät ole usein tietoisia sähkösavukkeiden ja nikotiinipussien haitoista. Monet nuoret hyväksyvät tuotteiden käytön myös vertaisillaan, ja kokevat usein sosiaalista painetta kokeilla tuotteita. Se miten yhteisöllisyys koettiin kymmenen vuotta sitten tupakkapaikoilla, koetaan se nyt nuorten keskuudessa vapejen käytön yhteydessä. Se on osalle nuorista tapa viettää aikaa yhdessä, kokea yhteenkuuluvuutta ja ilmaista itseään. Tuotteita on myös huomaamaton ja helppo käyttää jopa aikuisilta salassa. Huoltajien on vaikea tunnistaa tuotteiden käyttöä tai värikkäitä laitteita, joten siitä ei jää yhtä helposti kiinni. Tuotteita on myös helppo hankia esimerkiksi kavereiden tai somen kautta.

Nikotiini ja nuoret -esite (pdf)

Nuoret ja nuuska, mitä minun vanhempana tulisi tietää? (pdf)

Riippuvuus ja muut nikotiinin haitat

Vanhemman on hyvä tiedostaa, ettei mikään tupakka- tai nikotiinituote  ole hyväksi lapselle tai nuorelle. Tuotteiden sisältämä nikotiini voi aiheuttaa voimakkaankin riippuvuuden. Nuoren kehittyvät aivot ovat erityisen herkät nikotiiniriippuvuuden syntymiselle ja runsaasti nikotiinia sisältävät tuotteet voivat aiheuttaa riippuvuuden nopeastikin. Nikotiini myös muuttaa aivojen toimintaa ja haittaa niiden kehittymistä. Lisäksi se vaikuttaa haitallisesti esimerkiksi sydän- ja verenkiertoelimistön toimintaan. Jotkut tuotteet sisältävät nikotiinia jopa vaarallisia määriä, mikä voi pahimmillaan aiheuttaa hengenvaarallisen myrkytystilan.

Lisätietoa haitoista voit lukea täältä.

Lähteet:

Helenius, J & Kivimäki, H. 2023. Lasten ja nuorten hyvinvointi. Kouluterveyskysely 2023. Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos (THL) 

Nuorten terveystapatutkimus 2019: Nuorten tupakkatuotteiden ja päihteiden käyttö sekä rahapelaaminen.  Sosiaali- ja terveysministeriö.

Ollila, H. & Ruokolainen, O. 2023. Tupakka-ja nikotiinituotteiden käyttö ja hankintatavat nuorilla oppilaitostyypeittäin 2017–2023. Tutkimuksesta tiiviisti 49/2023. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL). 

Ollila, H., Ruokolainen, O., Kinnunen, M.J. & Rautalahti, M. 2017.  Nuorten nikotiinituotteiden käyttö. Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim. 2017;133(21):2045-53.