Fressiksen päihderiihi kokosi nuoret keskustelemaan päihteistä ja niihin liittyvistä ilmiöistä

Marraskuisena keskiviikkopäivänä kokoonnuimme noin 150 ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevan nuoren kanssa puhumaan päihteistä Fressiksen päihderiiheen. Tilaisuuden tavoitteena oli saada nuoret pohtimaan päihteiden käyttöä sekä tuoda nuorille tietoa päihteistä ja niiden käyttöön liittyvistä ilmiöistä.

Opiskelijat osallistuivat tilaisuuteen ilahduttavan aktiivisesti ja palautteen perusteella opiskelijat kokivat tilaisuuden hyödylliseksi. Opiskelijat kertoivat muun muassa, että oli mukavaa, kun tilaisuudessa jaettiin mielipiteitä avoimesti, ja että tilaisuudesta tarttui tärkeitä asioita mukaan jatkoa ajatellen. Tilaisuuden koettiin tarjonneen hyvin tietoa aiheesta ja opiskelijat pitivät tärkeänä, että tällaisia tilaisuuksia järjestettäisiin enemmänkin nuorille.

Nuoret pohtivat päihteiden käytön syitä ja päihteettömyyteen motivoivia tekijöitä

Päihderiihessä nuoret kertoivat, etteivät käytä päihteitä mm. seuraavien syiden takia:

”Se on terveyden ja rahan tuhlausta.”

”En käytä päihteitä, koska sukulaisia on kuollut päihteiden käytön takia.”

”Perheenjäsenet on sanoneet, että ei kannata käyttää ja että heillä on parempi olla ilman päihteitä.”

”Elämä on rikasta ilman päihteitä.”

 Kun nuorilta kysyttiin, miksi he käyttävät päihteitä, esille nousivat mm. seuraavat tekijät:

Saa rauhottumaan.”

”Käytän päihteitä, koska se auttaa keskittymään jos on biitti huulessa.”

”Aloin käyttää päihteitä suurten elämänmuutosten myötä.”

”Käytän, mutta harvoin. Haluisin lopettaa varsinkin vapen käytön, mutta siinä oleva tuoksu saa haluamaan käytön jatkamista.”

Nuorten esille nostamat asiat vahvistavat ajatusta siitä, millaiset tekijät voivat motivoida nuoria pysymään erossa päihteistä. Tällaisia voivat olla esimerkiksi terveys, raha, esimerkit lähipiiristä, läheisten mielipiteet sekä yleisesti hyvä olo ilman päihteitä. Päihderiihessä nuorten esille nostamat syyt päihteiden käytölle taas heijastelevat pitkälti niitä positiivisia vaikutuksia, joita päihteiden käytöltä usein toivotaan. Tällaisia ovat esimerkiksi rauhoittuminen/stressin lievittäminen, keskittyminen, hyvä olo sekä hankalien tunteiden sietäminen. Lisäksi nuorten vastauksissa nousi esille tutkimuksissakin havaittuja päihteiden käytölle altistavia tekijöitä, kuten vaikeat elämäntapahtumat sekä tupakkateollisuuden markkinointikeinot, joilla pyritään houkuttelemaan nuoria.

Nuoret pohtivat päihderiihessä myös sitä, millaista haittaa päihteiden käytöstä voi aiheutua omaan elämään. Jo aiemmin mainittujen terveyden ja rahan lisäksi esille nousi mm. elämän pyöriminen päihteiden ympärillä, elämänilon ja itsensä kadottaminen, kavereiden menettäminen, ongelmat ihmissuhteissa, syrjäytyminen ja se, ettei enää pystyisi harrastamaan samalla tapaa esimerkiksi liikuntaa.

Miten nuorten päihteiden käyttöön voidaan vaikuttaa?

Nuorten päihteiden käytön ennaltaehkäisyn näkökulmasta tulisi pyrkiä vahvistamaan nuorten itsetuntoa, kieltäytymisen taitoa sekä olemassa olevaa ajatusta siitä, miksi he eivät käytä päihteitä. Päihteiden käytön lopettamisen näkökulmasta taas olisi tärkeää tiedostaa käytön taustalla olevat syyt ja pohtia esimerkiksi, millaisia vaihtoehtoisia toimintatapoja käytön tilalle voisi olla. Keskeistä on pyrkiä keskittymään ylipäätään sellaisiin asioihin, jotka vaikuttavat konkreettisesti nuorten arjessa tässä ja nyt.

Nuoren lähipiirillä on valtava merkitys myös päihteettömyyden tukemisessa. Tämä kiteytyy hyvin erään nuoren vastauksessa kysymykseen mikä motivoi pysymään erossa päihteistä: Turvallinen läsnäolo ja läheiset ihmiset kannustaa. Kun nuoren lähipiiri tukee ja kannustaa päihteettömyyteen, on nuoren helpompi tehdä oman terveytensä kannalta hyviä päätöksiä silloin, kun päihteiden käyttö houkuttaa.