Tietopaketit

Nuorten asenteisiin ja motivaatioon vaikuttaminen

Asennekasvatuksessa olennaista on keskittyä sellaisiin asioihin, jotka vaikuttavat konkreettisesti nuorten elämässä tässä ja nyt. Kun haluamme vaikuttaa nuorten tupakka- ja nikotiinituotteita koskeviin asenteisiin ja kannustaa heitä lopettamaan, kannattaa keskittyä asioihin, jotka vaikuttavat tunnetasolla, välittömästi ja joita nuori ei voi sivuuttaa.

Nuoret arvostavat avointa, suoraa ja rehellistä viestintää myös tupakka- ja nikotiinituotteisiin liittyvien teemojen kohdalla. Tärkeää on lähestyä nuorta voimavarojen ja vahvuuksien näkökulmasta, nuoren tarpeita kuunnellen. Osalle nuorista tuotteiden käytössä korostuu esimerkiksi esteettiset tekijät, kun taas toisille urheilusuoritukseen vaikuttavat tekijät.

Vaikka nuoret tuntevat tupakka- ja nikotiinituotteiden käytöstä tulevaisuudessa syntyviä terveyshaittoja, he eivät mieti niitä käytön aikana, eivätkä ne useinkaan ole riittävä syy lopettaa. Erityisesti pitkän aikavälin terveyshaitat koetaan usein liian kaukaisiksi. Nuoren on vaikea samaistua tilanteeseen, jossa hän olisi vanha ja sairas.

Nuorten kohdalla tärkeää on painottaa lyhyen aikavälin terveyshaittoja, kuten kunnon heikkenemistä, hengenahdistusta ja pahanhajuista hengitystä. Nuoret, jotka miettivät lyhyen aikavälin terveysvaikutuksia, eivät todennäköisemmin käytä tuotteita, heillä on negatiivisempi asenne tuotteiden käyttöön ja vähäisempi aikomus käyttää niitä.

Pelkkä tieto harvoin motivoi hetkessä elävää nuorta. Terveydellisten syiden lisäksi käytön lopettamisen ja käyttämättömyyden motiiviksi nousee monella tupakkatuotteiden hinta. Hinnan nousun onkin todettu vähentävän nuoren tupakointia. Osa nuorista kokee tuotteiden käytön olevan rahojen tuhlausta.

Nuoret kaipaavat myös kannustusta, kiitosta ja kehuja. Pienikin kannustus tai ele voi vahvistaa nuoren päätöstä lopettaa tai olla aloittamatta. Lisäksi on tärkeää, että nuoren kotona, oppilaitoksissa ja vapaa-ajanviettopaikoissa tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttö on kiellettyä ja että säännöt ovat selkeitä. Nuoret miettivät käyttöä tarkkaan, jos tuotteiden käytön takia ei voi esimerkiksi osallistua johonkin mieleiseen aktiviteettiin.

Tupakka- ja nikotiinituotteiden käytössä nuorten kaveripiirillä ja ystävyyssuhteilla on merkittävä rooli. Tutkimusten mukaan tärkeitä tekijöitä tupakoinnin lopettamisessa ovat savuttomien nuorten läsnäolo kaveriporukassa, ikätovereista muodostuneen ryhmän halu sallia erilaisuus sekä kannustaminen ja tuki lopettamiselle. Ystävien takia nuoret ovat valmiita muuttamaan käytöstään. Savuttomien ystävien ja seurustelukumppanin antama motivaatio ja tuki koetaan erittäin tärkeäksi.

Lähteet

McVea, K.L.S.P., Miller, D.L, Creswell, J.W., McEntarrfer, R. & Coleman, M.J. 2009. How Adolescents Experience Smoking Cessation. Qualitative Health Research 19 (5), 580–592.

Cosh, S., Hawkins, K., Skaczkowski, G., Copley, D. & Bowden, J. 2015. Tobacco use among urban Aboriginal Australian young people: a gualitative study of reasons for smoking, barriers to cessation and motivators for smoking cessation. Australian Journal of Primary Health 21, 334–341.


Katso myös

Tietopaketit / Ammatillinen oppilaitos, Lukio, Nuoriso-ohjaajille, Yläkoulu