Tietopaketit

Tupakkalaki

Koska tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttö on erittäin haitallista terveydelle, on erityisesti nuoria pyritty systemaattisesti suojelemaan näiltä tuotteilta. Keskeisimmät tupakkatuotteita säätelevät lait ovat tupakkalaki ja tupakkaverolaki.

Tupakkalain tavoitteeksi on asetettu nikotiinituotteiden käytön loppuminen Suomessa vuoteen 2030 mennessä. Uusi tupakkalaki hyväksyttiin vuonna 2016, ja se koskee tupakkatuotteiden lisäksi myös sähkösavukkeita eli sähkötupakkaa. Tupakkatuotteita ja sähkösavukkeita koskeva säätely on pääosin samanlaista. Tässä tekstissä tarkoitetaankin ”tupakkatuotteilla” myös sähkösavukkeita. Nikotiinittomuudella viitataan siihen, ettei mitään näistä tuotteista käytetä.

Ensimmäinen tupakkalaki tuli voimaan 1977. Siitä lähtien tupakkalainsäädäntöä on kehitetty systemaattisesti, mikä onkin johtanut tupakkatuotteiden käytön vähenemiseen. Keskeisiä säädeltäviä asioita ovat tupakkatuotteiden ominaisuuksien lisäksi niiden myynnin säätely (myyntipaikat, ostajan ikä), mainontakielto sekä tuotteiden esilläpitoa ja tupakkatuotteiden käyttöpaikkoja koskevat rajoitukset. Tupakkaverojen myötä tupakkatuotteiden hinta pyritään pitämään korkeana. Korkea hinta estää erityisesti nuoria aloittamasta tupakkatuotteiden käyttöä.

Koska tupakansavu vahingoittaa myös tupakoivan lähellä olevaa, tupakointia on 1990-luvulta rajoitettu julkisissa tiloissa: työpaikoilla, kulkuneuvoissa, elokuvateattereissa ja 2000-luvulla ravintoloissa.

Uusin tupakkalaki kieltää tupakoinnin myös asuintalojen yhteisissä tiloissa ja antaa mahdollisuuden kieltää tupakoinnin myös mm. pihojen leikkipaikoilla. Taloyhtiö voi hakea myös parveketupakoinnin kieltämistä, mikäli savu voi kulkeutua toiseen asuntoon. Lisäksi tupakointi on kiellettyä yksityisautossa silloin, kun kyydissä on alle 15-vuotias lapsi.

Nuorten suojelu tupakkatuotteilta

Nuorten suojelun näkökulmasta tärkeää on se, ettei alle 18-vuotias voi ostaa tupakkaa tai sähkösavukkeita eikä hänelle saa niitä myöskään luovuttaa. Nuuskan myynti on Suomessa laitonta ja myös nuuskan välittäminen/luovuttaminen on laissa kiellettyä. Lain mukaan täysi-ikäinen yksityishenkilö saa tuoda nuuskaa ainoastaan rajoitetun määrän omaan käyttöönsä. Alle 18-vuotias ei lain mukaan saa pitää mitään tupakkatuotteita hallussaan.

Nuorten suojelun näkökulmasta keskeistä on myös se, ettei tupakkatuotteita saa mainostaa eikä pitää erikoisliikkeitä lukuun ottamatta esillä. Lisäksi lasten ja nuorten ympäristöissä on rajoitettu tupakkatuotteiden käyttöä.

Oppilaitokset ja tupakkatuotteet

Oppilaitosten tiukoilla tupakkatuotteiden käytön kieltävillä säännöillä on tarkoitus suojella nuoria 1) tupakkatuotteiden käytöltä, 2) passiiviselta tupakoinnilta sekä 3) varmistaa se, että oppilaitosten aikuiset toimivat hyvänä esimerkkinä. Nuorten nikotiinittomuutta tuetaan siis tekemällä se helpoksi ja houkuttelevaksi vaihtoehdoksi.

Oppilaitoksissa ei saa käyttää mitään tupakkatuotetta. Käyttökielto koskee sekä poltettavaa tupakkaa, nuuskaa että sähkösavuketta. Käyttökielto koskee niin oppilaita, henkilökuntaa kuin vierailijoitakin. Kielto koskee paitsi oppilaitoksen sisätiloja, myös sen ulkoalueita. Lisäksi käyttökielto koskee oppilasasuntoloita ja niiden ulkoalueita. Kielto on voimassa myös oppilaitoksen toiminta-aikojen ulkopuolella.

Oppilaitoksen vastuut ja keinot

Kouluyhteisön ja sen oppilaiden nikotiinittomuuden tukeminen kuuluu kaikkien kouluyhteisössä työskentelevien aikuisten tehtäviin. Oppilaitoksissa tulee olla selkeät tupakkatuotteiden käytön kiellosta kertovat opasteet ja oppilaitoksen johdon on tiedotettava kiellosta oppilailleen ja henkilökunnalleen. Lisäksi johdon tulee ohjeistaa henkilöstöä puuttumaan tupakointikieltojen rikkomiseen. Koulun nikotiinittomuus kannattaa kertoa kouluun tuleville uusille työntekijöille sekä uusille oppilaille / opiskelijoille.

Oppilaitoksen järjestyssääntöihin tulisi sisällyttää tupakkatuotteidenkäyttökielto sekä määritellä käyttökiellon rikkomista seuraavat oppilashuollolliset toimenpiteet sekä kurinpitokeinot. Jos alaikäisellä nähdään tupakkatuotteita, oppilaitoksen henkilökuntaan kuuluva voi pyytää alaikäistä nuorta luovuttamaan tupakkatuotteensa. Tarkastamisessa tai poisottamisessa ei saa käyttää voimakeinoja. Haltuun ottamisesta on ilmoitettava alaikäisen oppilaan tai opiskelijan huoltajille.

Jos joku käyttää tupakkatuotteita oppilaitoksen sisätilassa tai sen käytössä olevalla ulkoalueella eikä kehotuksesta huolimatta lopeta käyttöä, oppilaitoksen edustaja saa poistaa henkilön oppilaitoksen alueelta, jollei poistamista voida pitää kohtuuttomana. Jos ulkopuolinen henkilö rikkoo tupakointikieltoja, oppilaitoksen edustaja ei voi tupakkalain nojalla käyttää voimakeinoja tupakoinnin estämiseen tai henkilön poistamiseen oppilaitoksen alueelta. Oppilaitosympäristön tupakattomuuden tukeminen ja havaittujen tupakkatuotteiden käyttötapausten kirjaaminen on tärkeää.

Opiskeluhuollolla on tärkeä osa koulun nikotiinittomuuden kehittämisessä. Laajat terveystarkastukset tarjoavat hyvän mahdollisuuden oppilaiden ja heidän kotiensa nikotiinittomuuden tukemiseen. Olisi myös tärkeää, että opiskeluhuolto tukisi oppilaita tupakkatuotteiden käytön lopettamisessa.

Oppilaitoksen koko henkilökunnan tulisi ymmärtää, että he toimivat oppilaiden roolimalleina. Oppilaitoksen työterveyshuollon tulisi tukea työntekijöitä tupakkatuotteiden käytön lopettamisessa.

Lähteet

Tupakkalaki