Tietopaketit

Nuorten tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttö – tilastot

Lasten ja nuorten keskuudessa 2000-luvun aiempi hyvä kehitys tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön vähenemisessä pysähtyi tai kääntyi nousuun vuosina 2021-2023. Vaikka perinteinen tupakointi väheni monissa ikäryhmissä, niin sähkösavukkeiden ja nikotiinipussien käyttö lisääntyi.

  • Tupakka- ja nikotiinituotteiden käytössä on eroja oppilaitostyypeittäin ja sukupuolen mukaan.
  • Sähkösavukkeiden käyttö on lisääntynyt, erityisesti nuorimmissa ikäryhmissä.
  • Nikotiinipussien käyttö on yleistynyt nuorten keskuudess, erityisesti pojilla.
  • Hankintatavat ovat muuttuneet, ja sosiaalisen median rooli on kasvanut hankintalähteenä.

Uusimpia tuotteita nuorten keskuudessa ovat sähkösavukkeet ja nikotiinipussit, jotka eivät sisällä tupakkaa ja eivät täten ole tupakkatuotteita. Tuotteita markkinoidaan värikkäin pakkauksin ja hedelmäisin makuvaihtoehdoin. Eri väriset pakkaukset, laitteet ja makuvaihtoehdot houkuttelevat etenkin nuoria kokeilemaan tuotetta.

Alla olevat tilastot ovat vuoden 2023 Kouluterveyskyselystä.

Alakouluikäiset

Alakouluikäisillä tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttö on vielä hyvin harvinaista. Alakouluikäisillä käyttö on lähinnä tuotteiden käytön kokeiluja, jotka nekin laskivat vuosien 2017-2023 aikana. Alakoulun 4.-5. luokkalaisista 5,5 % oli käyttänyt jotain tupakkatuotetta tai sähkösavuketta vähintään kerran.  Kuitenkin sähkösavukkeen kokeilut yleistyivät myös alakoulussa 2021-2023, erityisesti pojilla. Alakoulun 4.-5. luokkalaisista sähkösavuketta oli kokeillut vuonna 2023 vähintään kerran 4,5%, kun vuonna 2021 kokeilleita oli vain 1,9%.

Yläkouluikäiset

Yläkoulun 8.-9. luokkalaisista päivittäin jotain tupakka- ja nikotiinituotetta käytti  10,7% ja tuotteita vähintään kerran kokeilleita oli 39,4%. Nuuskaa yläkouluikäisistä käytti 5% ja päivittäin tupakoi 4%.  Yläkouluikäisten tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön kokeilut lisääntyivät erityisesti uusien tuotteiden kohdalla vuosina 2021-2023. Sähkösavuketta päivittäin käyttäviä oli 6,6% yläkouluikäisistä.  Sähkösavukkeen käyttö on lisääntynyt erityisesti tytöillä vuodesta 2021. Yläkouluikäisistä 8.-9. luokkalaisista nikotiinipusseja silloin tällöin tai päivittäin käyttäviä oli 6,8%. Pojista nikotiinipusseja käytti silloin tällöin tai päivittäin joka kymmenes. Yläkouluikäiset pojat käyttivät päivittäinen tupakkaa, nuuskaa ja sähkösavukkeita lähes yhtä paljon.

Lukiolaiset ja ammattiin opiskelevat

Koulutusryhmien väliset erot tupakka- ja nikotiinituotteiden käytössä ovat edelleen huomattavia. Lukiolaisista päivittäin jotain tupakka- tai nikotiinituotetta käyttää 6,7%, kun taas ammattiin opiskelevilla vastaava luku on 26,3%. Myö päivittäinen sähkösavukkeen käyttö on yleisempää ammattiin opiskelevilla (6,5%), kuin lukiolaisilla nuorilla (2,8%). Nikotiinipusseja silloin tällöin tai päivittäin käyttäviä oli ammattiin opiskelevissa 15,2% ja lukiolaisissa 4,2%.Molemmissa koulutusryhmissä sähkäsavukkeen käyttö lisääntyi selvästi vuosien 2017-2023 välillä, erityisesti tytöillä. Myös nikotiinipussien käyttö on yleistynyt sekä lukioissa että ammatillisissa oppilaitoksissa, erityisesti poikien keskuudessa.

Sekä lukioissa, että ammatillisissa oppilaitoksissa tupakointi ja nuuskan käyttö ovat vähentyneet. Päivittäin tupakoivia lukiolaisista oli 2,4% ja ammattiin opiskelevista 13,6%. Lukiolaisista päivittäin nuuskaa käytti 2,3 % ja ammattiin opiskelevista 13%.

 

Lähteet

Helenius, J & Kivimäki, H. 2023. Lasten ja nuorten hyvinvointi. Kouluterveyskysely 2023. Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos (THL) 

Kouluterveyskysely 2023. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Ollila, H. & Ruokolainen, O. 2023. Tupakka-ja nikotiinituotteiden käyttö ja hankintatavat nuorilla oppilaitostyypeittäin 2017–2023. Tutkimuksesta tiiviisti 49/2023. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL).