Yhteiset tutkinnon osat

Sivuston tehtävät ja sisällöt on rakennettu niin, että ne tukevat yhteisiin tutkinnon osiin kuuluvan Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen (9 osp) -osion alle kuuluvien Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen (2 osp) ja Työelämässä toimiminen (2 osp) osa-alueiden osaamistavoitteita.

AMMATTILLISEN TUTKINTOJEN PERUSTEET – OPETUSHALLITUS

Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen

Tupakoimattomuus (sisältäen kaikki tupakka- ja nikotiinituotteet) opiskelijan oman terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi on erikseen mainittu Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen osa-alueen kohdalla. Jotta kyseisen osa-alueen osaamistavoitteet: “Opiskelija osaa huolehtia terveydestään ja toimintakyvystään” sekä “Opiskelija osaa arvioida toimintaympäristönsä ja toimintansa turvallisuutta ja terveellisyyttä” toteutuvat, tulee opiskelijoilla olla monipuolinen tietämys tupakka- ja nikotiinituotteiden vaikutuksista työkykyyn ja hyvinvointiin sekä mahdollisuuksia pohtia teemaa oman terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta.

Valinnaisissa osaamistavoitteissa nostetaan esiin opiskelijan kyky ”edistää oppilaitosyhteisön ja opiskelijoiden hyvinvointia ja osallisuutta”. Erilaiset opiskelijoiden suunnittelemat ja järjestämät Savuton ja nikotiiniton koulu -tapahtumat ja tilaisuudet soveltuvat erinomaisesti tämän tavoitteen saavuttamiseen.

Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen osaamistavoitteen alle kuuluvat tieto- ja tehtäväsisällöt on jaettu kahteen eri teemaan: terveystottumukset ja työkyvyn ylläpitäminen.

Terveystottumukset

Tavoitteena on, että opiskelija pystyy pohtimaan kriittisesti suhdettaan tupakka- ja nikotiinituotteisiin sekä tunnistaa niiden haittavaikutuksia terveyteen ja työkykyyn. Ammatillisen koulutuksen aikana on tärkeä johdonmukaisesti ehkäistä tuotteiden käyttöä ja kannustaa opiskelijoita käytön lopettamiseen. On syytä varmistaa, että opiskelijoilla on ajantasaista tietoa tuotteiden käytöstä johtuvista terveyshaitoista sekä taitoja tehdä terveyden kannalta suotuisia valintoja.

Tupakka- ja nikotiinituotteet ovat erityisen haitallisia kasvavalle ja kehittyvälle nuorelle. Mitä nuorempana tuotteiden käytön aloittaa, sitä todennäköisemmin niihin syntyy riippuvuus ja ihminen sairastuu tuotteiden käytöstä johtuviin sairauksiin.

TUPAKKATUOTTEIDEN TERVEYSHAITAT

NUUSKA NUORTEN KESKUUDESSA

Nuoruus on ikävaihe, joka tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet terveyden edistämiselle – lapsuuden ja nuoruuden aikana opitut terveystottumukset säilyvät usein aikuisuuteen saakka. Nuori ei ole vain passiivinen ympäristötekijöille altistuja, mutta ei myöskään rationaalinen päättelijä esimerkiksi tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön suhteen. Nuori tekee valintoja, joihin vaikuttavat tilannekohtaiset arvot, nuoren tuotteiden käytölle antamat merkitykset sekä elämäntyyli ja -tavat.

MIKSI NUORET KÄYTTÄVÄT TUPAKKA- JA NIKOTIINITUOTTEITA?

MITEN VOIMME VAIKUTTAA NUORTEN ASENTEISIIN?

Lisätietoa nuorille tupakka- ja nikotiinituotteiden haitoista ja terveellisten elintapojen hyödyistä:

FRESSIS

RÖÖKIKROPPA

Työkyvyn ylläpitäminen

Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää nikotiinittomuuden merkityksen työkyvyn kannalta. Työkyky koostuu terveyden ja toimintakyvyn, ammatillisen osaamisen, asenteiden ja motivaation sekä työympäristön muodostamasta kokonaisuudesta. Hyvän työkyvyn avulla työntekijä jaksaa tehdä työtään, palautuminen työstä helpottuu ja energiaa jää myös arkeen työn ulkopuolella. Työkyvystä kannattaakin huolehtia monipuolisesti.

TYÖKYVYN KYMPPIYMPYRÄ (ARJEN ARKKI)

Työkyvyn perustan luovat terveys ja toimintakyky. Terveys on fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Terveys laajempana käsitteenä ei ole pelkästään sairauksien puuttumista, vaan henkilön oma käsitys kyvyistään ja mahdollisuuksistaan hallita elämäänsä.

Toimintakyky työelämässä näkyy kykynä suoriutua työtehtävistä ja kykynä toimia työyhteisössä.  Toimintakykyä ja hyvinvointia voi vahvistaa tekemällä terveyttä tukevia valintoja arjessa. Näihin kuuluu mm. liikunta, riittävä lepo ja uni, monipuolinen ruokavalio sekä tupakka- ja nikotiinituotteiden ja muiden päihteiden käytön välttäminen.

Tupakoimattomuus tai tupakoinnin lopettaminen parantaa työkykyä monella tavalla; kunto kohenee ja esimerkiksi hengityssairauksia on vähemmän. Tupakoimattomilla on myös vähemmän selkäkipuja (erityisesti alaselkäkipuja). Tupakoinnin lopettaminen parantaa myös unen laatua ja vähentää stressiä, joten työstä palautuminen paranee.

Ilman tupakka- ja nikotiinituotteiden aiheuttamaa riippuvuutta ei tarvitse kärsiä työpäivän aikana vieroitusoireista, jotka voivat heikentää mm. keskittymiskykyä. Kun ei käytä tupakkatuotteita, tauot voi käyttää hyvinvoinnin kannalta hyödyllisemmin, esimerkiksi taukoliikuntaan tai välipalan nauttimiseen.

Työelämässä toimiminen

Työelämässä toimiminen osa-alueen yhtenä tavoitteena on se, että opiskelija osaa toimia osana työyhteisöä, johon sisältyy työpaikkojen sovittujen toimintatapojen noudattaminen. Savuton työpaikka -teeman käsittely sopii erinomaisesti tämän tavoitteen yhteyteen. Myös tavoite siitä, että opiskelija osaa noudattaa työturvallisuusohjeita ja osaa edistää yhteisön hyvinvointia sopivat tupakkatuotteiden käsittelyn.

Työelämässä toimiminen osaamistavoitteen alle kuuluvat tieto- ja tehtäväsisällöt on jaettu kahteen eri teemaan: työelämässä toimiminen ja työpaikalla järjestettävä koulutus.

Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää, mitä savuton työpaikka tarkoittaa ja miksi siihen pyritään. Tupakoimattomuus on valttikortti myös työelämässä. Ilman tupakka- ja nikotiinituotteita terveys ja työkyky pysyvät parempana. Tupakoimattomana työskentely on helpompaa, kun ei tarvitse pohtia pääseekö työpäivän aikana tupakalle tai häiritseekö tupakanhaju asiakasta.

Joillakin aloilla tupakointi on työturvallisuuskysymys, kuten aloilla, joissa vaaditaan tarkkuutta ja keskittymiskykyä tai käsitellään helposti syttyviä materiaaleja. Myös monilla aloilla työntekijän omalla esimerkillä on vaikutusta, kuten hoito- ja kasvatustyössä. Elintarvikealalla korostuu hygienia sekä hyvä maku- ja hajuaisti. Asiakaspalvelutyössä korostuu asiakkaan kohtaaminen. Näihinkin tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttö vaikuttaa.

Tiettyihin töihin liittyy terveydellisiä riskejä, näitä kutsutaan työperäisistä altisteiksi. Nämä altisteet ja tupakointi voivat vaikuttaa toisiinsa lisäten terveydellistä riskiä entisestään.

Myös laki suojelee työntekijää tupakansavun haitoilta. Tupakkalain keskeinen lähtökohta on, ettei kukaan altistu ympäristön tupakansavulle työpaikalla. Tämä koskee kaikkia työpaikkoja. Sen lisäksi työnantaja voi kieltää tupakoinnin työajalla ja työaikaan kuuluvilla tauoilla.

TUPAKKALAKI TYÖPAIKOILLA JA OPPILAITOKSISSA – SUOMEN ASH

Savuton työpaikka

Yhä useammat työpaikat ovat savuttomia. Savuton työpaikka tarkoittaa mm. sitä, ettei työaikana saa tupakoida, käyttää sähkösavukkeita, nuuskaa tai muita tupakointivälineitä. Työpaikan savuttomuus lisää työntekijöiden jaksamista ja hyvinvointia sekä luo positiivista kuvaa työpaikasta. Savuttomuus kertoo, että työpaikassa arvostetaan ihmisten terveyttä.

Työpaikan savuttomuus tuo työnantajalle myös säästöjä. Mitä enemmän yrityksessä on tupakoimattomia työntekijöitä, sitä enemmän säästytään ylimääräisiltä kustannuksilta ja poissaoloilta.

Jotta työpaikka voi julistautua savuttomaksi, sen tulee täyttää seuraavat kriteerit:

  • Työnantaja kannustaa työntekijöitä tupakka- ja muiden nikotiinituotteiden käytön lopettamiseen
  • Työterveyshuolto tukee työntekijöitä tupakka- ja muiden nikotiinituotteiden käytön lopettamisessa
  • Tupakkalain edellyttämissä sisä- ja ulkotiloissa ei käytetä tupakkatuotteita eikä sähkösavukkeita
  • Työpaikan sisätiloissa ei ole tupakointitiloja ja ulkoalueella mahdolliset tupakointipaikat on sijoitettu vähemmän näkyvästi ja siten ettei tupakansavu pääse kulkeutumaan sisätiloihin
  • Tupakointi on kielletty työaikana lukuun ottamatta lakisääteisiä ja työehtosopimuksiin kirjattuja taukoja
  • Kaikki työpaikan tilaisuudet ovat savuttomia
  • Tupakkatuotteita ja ei-lääkkeellisiä nikotiinituotteita ei myydä työpaikan hallinnoimissa tiloissa
  • Työpaikan savuttomuus ilmaistaan näkyvästi työpaikan tiloissa esimerkiksi tarralla, ja se mainitaan myös työnhakuilmoituksissa.

SAVUTON TYÖPAIKKA – SAVUTONSUOMI.FI

TYÖNTEKIJÄN TUPAKOINNIN HINTALAPPU – SUOMEN ASH

Työpaikalla järjestettävä koulutus

Tavoitteena on, että opiskelija pohtii tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttöä ja käytön välttämisen merkitystä työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa ja yleisemmin työympäristön savuttomuuden merkitystä.

Jo ennen työpaikalla järjestettävää koulutusta opiskelijoiden kanssa olisi hyvä pohtia ammattialaan liittyviä mielikuvia tupakointiin ja muihin nikotiinituotteisiin liittyen. On hyvä käydä läpi savuttoman työpaikan toimintaperiaatteet, sillä yhä useampi työpaikka on julistautunut savuttomaksi.

Monelle opiskelijalle savuttomuus ei ole ongelma työpaikalla, kun tekemistä on riittävästi ja työtehtävät ovat mielekkäitä. Työn imu ja mielekäs tekeminen tukevat opiskelijan nikotiinittomuutta. Myös lähiesimiehen ja työpaikkaohjaajan asennoituminen tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttöä kohtaan ja oma tuotteiden käyttö vaikuttavat opiskelijan ammatti-identiteetin muodostumiseen.

Työpaikalla järjestettävällä koulutuksella on suuri merkitys ammattiin opiskelevien tulevaisuuden terveyden ja työkyvyn kannalta. Tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttöä tukeva kulttuuri ohjaa opiskelijan käsitystä ammattialasta myönteisemmäksi tuotteita kohtaan.