Opetussuunnitelma

Terveystottumukset

Itsetunto ja nuori ryhmässä

Media ja tupakkatuotteet

Ympäristö- ja globaalit vaikutukset

Sivuston tehtävät ja sisällöt on rakennettu niin, että ne tukevat terveysosaamisen eri osa-alueiden (tiedot, taidot, itsetuntemus, kriittinen ajattelu ja eettinen vastuullisuus) kehittymistä.

Terveystiedossa tupakka- ja nikotiinituotteita käsitellään erityisesti terveyttä vaarantavina tekijöinä. Keskeistä sisällöissä on tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön ehkäisy ja riippuvuudesta kertominen. Osa sisällöistä, kuten tupakan ympäristövaikutukset, kuuluvat myös muihin oppiaineisiin.

Keskeiset terveystiedon tavoitteet tupakka- ja nikotiinituotteisiin liittyvien ilmiöiden käsittelyssä

T3 ohjata oppilasta kehittämään itsetuntemustaan, omien arvojen ja asenteiden sekä kehon ja mielen viestien tunnistamista ja tunnistamaan ja säätelemään käyttäytymistään, oppimistaan ja opiskeluaan tukevia tekijöitä

T7 ohjata oppilasta tunnistamaan ja arvioimaan omia terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä tottumuksiaan, valintojaan ja niiden perusteluja sekä rohkaista oppilasta pohtimaan oman terveyden kannalta merkityksellisiä voimavaroja

T11 ohjata oppilasta ymmärtämään ja arvioimaan perheen ja omaan elämänpiiriin kuuluvien ihmisten ja yhteisöjen edustamia terveyskäsityksiä, tunnistamaan niiden merkitystä itselle sekä muodostamaan kuvaa itselle sopivista oppimisen keinoista

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET – OPETUSHALLITUS

Tupakka- ja nikotiinituotteisiin liittyvien ilmiöiden käsittelyssä tieto- ja tehtäväsisällöt on jaoteltu eri teemoihin: terveystottumukset, itsetunto ja nuori ryhmässä,  media ja tupakkatuotteet sekä ympäristö- ja globaalit vaikutukset.

Terveystottumukset

Yläkoulussa on tärkeä keskustella terveydelle haitallisista tekijöistä, kuten tupakka- ja nikotiinituotteista. Tavoitteena on, että nuori oppii ymmärtämään, miten erilaiset terveystottumukset, kuten tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttö, vaikuttavat hänen omaan terveyteensä. On tärkeää, että nuori oppii arvioimaan omaa terveyskäyttäytymistä ja soveltaa opittua omassa arjessaan.

TUPAKKATUOTTEIDEN TERVEYSHAITAT

NUUSKA NUORTEN KESKUUDESSA

Nuoruus on ikävaihe, joka tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet terveyden edistämiselle – lapsuuden ja nuoruuden aikana opitut terveystottumukset säilyvät aikuisuuteen saakka. Nuori ei ole vain passiivinen ympäristötekijöille altistuja, eikä myöskään rationaalinen päättelijä esimerkiksi tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön suhteen. Nuori tekee valintoja, joihin vaikuttavat tilannekohtaiset arvot, nuoren käytölle antamat merkitykset sekä elämäntyyli ja -tavat.

MITEN VOIMME VAIKUTTAA NUORTEN ASENTEISIIN? 

VANHEMMAN ESIMERKILLÄ JA ASENTEELLA ON MERKITYSTÄ

Lisätietoa nuorille tupakka- ja nikotiinituotteiden haitoista ja terveellisten elintapojen hyödyistä:

FRESSIS

RÖÖKIKROPPA

Itsetunto ja nuori ryhmässä

Tavoitteena on, että nuori ymmärtää oman toimijuutensa merkityksen erilaisissa terveysvalinnoissa ja että hänen pystyvyyden tunteensa vahvistuu. Lisäksi tavoitteena on, että nuori ymmärtää sosiaalisen riippuvuuden merkityksen.

On tärkeää, että nuori oppii analysoimaan omia vahvuuksia ja voimavaroja, jotka vaikuttavat terveyskäyttäytymisen taustalla.  Nuoren on tärkeä tietää, miten seistä omien terveyttä ja hyvinvointia koskevien päätösten takana ja miten perustella niitä ryhmässä.

Nuoren itsetunnon ja itsensä arvostamisen vahvistaminen on tärkeää nikotiinittomuuteen tukemisessa. Itsetunnolla tarkoitetaan nuoren realistista käsitystä omista mahdollisuuksista ja rajoitteista. Nuori, jolla on hyvä itsetunto, tiedostaa myös omat puutteensa, mutta ne eivät määritä hänen käsitystä itsestään. Nuori luottaa itseensä, omiin taitoihinsa ja on ylpeä myönteisistä ominaisuuksistaan. Itsetunto on rohkeutta olla oma itsensä ja tehdä omia valintoja riippumatta muiden mielipiteistä.

Moni nuori aloittaa käytön, koska haluaa kuulua tiettyyn ryhmään. Nuori voi pelätä ryhmän ulkopuolelle joutumista silloin, kun hän ei halua kokeilla tupakka- ja nikotiinituotteita. Kuitenkin nuoret itse kertovat, että pelko on osoittautunut jälkikäteen turhaksi: tuotteita ei tarvitse käyttää kuuluakseen porukkaan – ei vaikka muut kaverit polttaisivatkin. Tätä olisi hyvä tähdentää nuorille jo ennen kokeiluja ja riippuvuuden syntymistä.

MIKSI NUORET KÄYTTÄVÄT TUPAKKA- JA NIKOTIINITUOTTEITA?

Media ja tupakkatuotteet

Tavoitteena on, että nuori oppii arvioimaan, miten median kautta pyritään vaikuttamaan yksilöiden terveystottumuksiin erityisesti tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön kohdalla. Nuoren on tärkeää oppia kriittistä medialukutaitoa ja tunnistaa mainoksen ja luotettavan tiedon ero.

Medialla on suuri vaikutus tämän päivän nuorten maailmaan. Media muokkaa nuorten pukeutumista, ihanteita, identiteettiä, elämäntyyliä ja kiinnostuksen kohteita. Monissa TV-sarjoissa ja elokuvissa luodaan mielikuvia tupakka- ja nikotiinituotteista, niiden käytöstä ja käyttäjistä. Onkin aiheellista pohtia, millaisia roolimalleja mediassa rakennetaan.

Nuoret ovat aktiivisia sosiaalisen median käyttäjiä ja erityisen alttiita tupakka- ja nikotiinituotteiden markkinoinnille. Sosiaalinen media on erityisen hyvä markkinointikanava tuotteille, sillä sen sääntely ja valvonta on vaikeaa. Kriittistä medialukutaitoa onkin tärkeä harjoitella läpi peruskoulun. Nuoren tulee oppia ymmärtämään, miten mainonnalla pyritään vaikuttamaan häneen ja miten arvioida luotettavaa tietoa.

Tupakkatuotteiden kaikenlainen markkinointi on tupakkalaissa kiellettyä. Silti piilomainontaa esiintyy. Lue lisää tupakkatuotteiden markkinoinnin keinoista:

SUOMEN ASH

TUPAKKALAKI – FINLEX.FI

Ympäristö- ja globaalit vaikutukset

Tavoitteena on, että nuori oppii näkemään tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön laajemmin myös ympäristöllisenä haasteena ja ongelmana. On tärkeää, että kestävän kehityksen näkökulmasta nuori oppii arvioimaan, miten yksilön käytös vaikuttaa ympäristöön. Lisäksi nuori oppii näkemään tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön laajemmin myös globaalina ilmiönä.

Tupakkateollisuuden haitalliset vaikutukset metsien hävittämisessä, ilmastonmuutoksen kiihdyttämisessä, roskaamisessa ja metsäpaloissa ovat valtavia ja ne lisääntyvät koko ajan. Tupakan tumpit ja käytetyt nuuskapussit saastuttavat ympäristöä. Niistä huuhtoutuu vesistöihin ja maaperään myrkyllisiä aineita, mistä ne siirtyvät uudelleen luonnon kiertokulkuun.

Tupakanviljely on enenevässä määrin siirtynyt kehitysmaihin, joissa ilmasto-olosuhteet ovat suotuisat ja työvoimakustannukset alhaiset. Tupakkaviljelmillä käytetään paljon lapsipoimijoita, jotka altistuvat suurille määrille nikotiinia päivittäin. Lapset, jotka joutuvat työskentelemään tupakkaplantaaseilla, eivät pääse kouluun.  Lisäksi tupakkaviljelmille joudutaan raivaamaan joka vuosi uusia viljelypeltoja, mikä on pois muun muassa ruuan tuotannosta. Tupakkatuotteiden kulutuksen painopiste on hiljalleen siirtymässä rikkaista maista kehitysmaihin, joissa terveyden taso on jo valmiiksi heikko.

GLOBAALIT VAIKUTUKSET, TUPAKKATEOLLISUUS JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

TUPAKKATEOLLISUUS UHKA YMPÄRISTÖLLE – FRESSIS

TUMPPI JÄTTEENÄ – FRESSIS