Nikotiiniton amis / Ammatillinen oppilaitos

Nikotiiniton amis -nykytilan arviointi

Nykytilan arviointi

Nikotiinittomuuden edistäminen käynnistyy oppilaitoksen nykytilan arvioinnilla. Nykytilan arvioinnissa opiskeluhuoltoryhmä määrittää oppilaitoksen nikotiinittomuuden edistämisen nykytilan 12 kysymyksen avulla. Nykytilaa arvioidaan helpon liikennevalo -mallin avulla. Tuloksena oppilaitos saa yhteenvedon siitä, millä tasolla oppilaitoksen nikotiinittomuuden edistämisen toimet ovat tällä hetkellä ja tulosten pohjalta oppilaitos pystyy määrittämään keskeisimmät kehittämiskohteet.

Nykytilan arvioinnissa käsitellään viisi eri osa-aluetta

  • OSA1 Oppilaitoksen johdon ja koko orgranisaation sitoutuminennikotiinittomuuteen
  • OSA2 Nikotiinittomuuden edistäminen osana yhteisöllisen opiskeluhuollon suunnittelua ja toimintaa
  • OSA3 Henkilöstön tarjoama tuki ja ohjaus opiskelijan nikotiinittomuuteen
  • OSA4 Oppilaitoksen toteuttama viestintä eri kohderyhmille eri
    viestintäkanavissa

Nikotiiniton amis -arviointityökalu (Webropol-lomake)

HUOMIO! Lomakkeen täyttämisen jälkeen TALLENNA yhteenvetosivu itsellesi.

Arviointityökalun käyttö itsenäisesti tai alueellisen Syöpäyhdistyksen tukemana

Arviointityökalu on suunniteltu oppilaitoksen opiskeluhuoltoryhmän käyttöön. Arviointityökalua voi käyttää itsenäisesti tai nikotiinittomuuden edistämisen prosessin voi käynnistää alueellisen Syöpäyhdistyksen tukemana. Voitte pyytää alueenne yhteyshenkilön yhteystietoja tällä lomakkeella. Alueellinen Syöpäyhdistys tarjoaa ohjausta ja tukea toimintamallien ja työkalujen käyttöönottossa. Mainitkaa viestissä oppilaitoksen nimi, paikkakunta ja omat yhteystietonne.

Jos arviointityökalun kanssa esiintyy ongelmia, voitte olla yhteydessä sähköpostitse nuortenterveys@cancer.fi

Tutustu toimintamallien ja työkalujen käyttöönottoon yhdessä  alueellisen Syöpäyhdistyksen kanssa

Tulosten tulkinta

Arviointityökalun 12 kysymystä määrittävät ns. vähimmäistason nikotiinittomuuden edistämiselle. Kun lähes kaikki osa-alueet ovat kunnossa (vihreä), voidaan olettaa, että oppilaitoksen nikotiinittomuuden edistämisen toiminta läpäisee oppilaitoksen rakenteet. Tulosten yhteenveto osoittaa, mihin osa-alueisiin tulisi kiinnittää erityistä huomiota (punainen) ja mitkä osa-alueet ovat osin (keltainen) tai täysin kunnossa (vihreä). Oppilaitoksen tulisi aloittaa nikotiinittomuutta edistävän toiminnan kehittämisen punaisella olevista osa-alueista.

Toimintamallien ja työkalujen käyttöönotto tulosten pohjalta

Tulosten yhteenveto osoittaa, mitä osa-alueita oppilaitoksen tulisi kehittää. Ensimmäisenä opiskeluhuoltoryhmässä käydään läpi ne osa-alueet, mitkä on arvioinnissa merkitty punaisella ja määritetään niihin tarvittavat toimenpiteet.

OSA1 Oppilaitoksen johdon sitoutuminen nikotiinittomuuden edistämiseen

Oppilaitoksen johdon sitoutuminen nikotiinittomuuden edistämiseen on esimmäinen askel kohti nikotiinitonta oppilaitosta. Johto on merkittävä suunnannäyttäjä ja ilman johdon vahvaa tukea, oppilaitoksen toimintakulttuurin kehittäminen ei ole uskottavalla pohjalla.

Oppilaitoksen johdon toimintamallit ja työkalut

OSA2 Nikotiinittomuuden edistäminen osana yhteisöllisen opiskeluhuollon suunnittelua ja toimintaa

Opiskeluhuoltoryhmä määrittää hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden kehittämisen painopisteet ja nikotiinittomuuden edistäminen on yksi näistä. Opiskeluhuoltoryhmä huolehtii, että esimerkiksi opiskeluhuoltoryhmän kirjalliset toimintaohjeet osana opiskeluhuoltosuunnitelmaa ovat ajantasalla ja toteuttamiskelpoisia. Opiskeluhuoltoryhmässä huolehditaan, että opiskelijat ovat mukana suunnittelemassa ja kehittämässä nikotiinittomuutta edistävää toimintaa sekä huolehtii yhteistyöstä oppilaitoksen, opiskeluhuollon ja verkostojen välillä.

Hyvinvointi- ja nikotiinittomuustyötä koordinoi nimetty henkilö tai henkilöt ja toimii yhteistyössä esimerkiksi alueellisen Syöpäyhdistyksen kanssa. Keskeisenä tehtävänä on pitää nikotiinittomuustyön lankoja käsissä ja koordinoida mm. tiedottamista opiskelijoille, huoltajille ja keskeisille verkostoille.

Opiskeluhuoltoryhmän toimintamallit ja työkalut

Hyvinvointi- ja nikotiinittomuustyön koordinaattorin toimintamallit ja työkalut

OSA3 Henkilöstön toiminta nikotiinittomuuden edistämisessä

Vastuuopettaja, opettaja tai ohjaaja huolehtii, että yhteiset pelisäännöt ovat opiskelijoiden tiedossa, keskustelee tupakka- ja nikotiinituotteiden käytöstä opiskelijoiden kanssa ja tarvittaessa viestii huoltajille. Opettaja tai ohjaaja hyödyntää työssään valmista nikotiinittomuuden edistämisen materiaalia ja toimii esimerkkinä opiskelijoille.

Vastuuopettajan, opettajan tai ohjaajan toimintamallit ja työkalut

OSA4 Yhteistyö opiskeluhuollon ja oppilaitoksen välillä ja opiskeluhuollon tuki opiskelijoiden tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön lopettamisessa

Opiskeluhuolto huolehtii, että vastaanotoilla on käytössä yhtenäiset toimintatavat opiskelijan tupakoinnin, nuuskaamisen ja sähkötupakoinnin kartoittamiseen sekä yhtenäiset toimintatavat palveluohjauksesta ja käytön lopettamisen tukemisesta. Opiskeluhuolto tiedottaa asiakkaina olevia opiskeljoita ja tarvittaessa huoltajia, tekee toimintaansa tutuksi opiskelijoille sekä ylläpitää nikotiinittomuutta tukevaa yhteistyötä oppilaitoksen kanssa. Opiskeluterveydenhuolto tarjoaa luotettavaa tietoa tupakoinnin, nuuskaamisen ja sähkätupakoinnin haitoista sekä käytön lopettamisen hyödyistä.

Opiskeluhuollon toimintamallit ja työkalut

OSA5 Oppilaitoksen toteuttama viestintä eri kohderyhmille eri viestintäkanavissa

Nikotiinittoman oppilaitoksen viestinnässä on huomioitu eri kohderyhmät ja eri viestintäkanavat. Oppilaitoksen henkilökunta on perehdytetty nikotiinittomuutta tukeviin toimintakäytänteihin, joita ylläpidetään ja päivitetään yksiköiden opiskeluhuoltoryhmien ja työhyvinvointiorganisaation kautta.

Nikotiinittomuusviestinnän materiaalit