Nikotiiniton amis / Ammatillinen oppilaitos

Nikotiiniton amis -nykytilan arviointi

Nykytilan arviointi

Nikotiinittomuuden edistäminen käynnistyy oppilaitoksen nykytilan arvioinnilla. Nykytilan arvioinnissa opiskeluhuoltoryhmä määrittää oppilaitoksen nikotiinittomuuden edistämisen nykytilan 12 kysymyksen avulla. Nykytilaa arvioidaan helpon liikennevalo -mallin avulla. Tuloksena oppilaitos saa yhteenvedon siitä, millä tasolla oppilaitoksen nikotiinittomuuden edistämisen toimet ovat tällä hetkellä ja tulosten pohjalta oppilaitos pystyy määrittämään keskeisimmät kehittämiskohteet. Kehittämistoimien jälkeen nykytilan arviointi tehdään uudestaan, jolloin on mahdollista arvioida kehittämistoimien tuloksellisuutta.

Nykytilan arvioinnissa käsitellään neljä eri osa-aluetta

  • OSA1 Oppilaitoksen johdon ja koko orgranisaation sitoutuminen
  • OSA2 Nikotiinittomuuden edistäminen osana yhteisöllistä ja yksilökohtaista opiskeluhuollon toimintaa
  • OSA3 Henkilöstön tarjoama tuki ja ohjaus
  • OSA4 Oppilaitoksen toteuttama viestintä eri kohderyhmille eri
    viestintäkanavissa

Nikotiiniton amis -arviointityökalu (Webropol-lomake)

HUOMIO! Lomakkeen täyttämisen jälkeen TALLENNA yhteenvetosivu itsellesi.

Arviointityökalun käyttö itsenäisesti tai alueellisen Syöpäyhdistyksen tukemana

Arviointityökalu on suunniteltu oppilaitoksen opiskeluhuoltoryhmän käyttöön. Arviointityökalua voi käyttää itsenäisesti tai nikotiinittomuuden edistämisen prosessin voi käynnistää alueellisen Syöpäyhdistyksen tukemana. Voitte pyytää alueenne yhteyshenkilön yhteystietoja tällä lomakkeella. Alueellinen Syöpäyhdistys tarjoaa ohjausta ja tukea toimintamallien ja työkalujen käyttöönottossa. Mainitkaa viestissä oppilaitoksen nimi, paikkakunta ja omat yhteystietonne.

Jos arviointityökalun kanssa esiintyy ongelmia, voitte olla yhteydessä sähköpostitse nuortenterveys@cancer.fi

Tutustu toimintamallien ja työkalujen käyttöönottoon yhdessä alueellisen Syöpäyhdistyksen kanssa

Tulosten tulkinta

Arviointityökalun 12 kysymystä määrittävät ns. vähimmäistason nikotiinittomuuden edistämiselle. Kun lähes kaikki osa-alueet ovat kunnossa (vihreä), voidaan olettaa, että oppilaitoksen nikotiinittomuuden edistämisen toiminta läpäisee oppilaitoksen rakenteet. Tulosten yhteenveto osoittaa, mihin osa-alueisiin tulisi kiinnittää erityistä huomiota (punainen) ja mitkä osa-alueet ovat osin (keltainen) tai täysin kunnossa (vihreä). Nykytilan arvioinnin jokaisesta osa-alueesta on vastaavat työkalut oppilaitoksen nikotiinittomuuden edistämisen kehittämiseen.

Toimintamallin ja työkalujen käyttöönotto tulosten pohjalta

Tulosten yhteenveto osoittaa, mitä osa-alueita oppilaitoksen tulisi kehittää. Ensimmäisenä opiskeluhuoltoryhmässä käydään läpi ne osa-alueet, jotka on arvioinnissa merkitty punaisella ja määritetään niihin tarvittavat toimenpiteet.

OSA1 Oppilaitoksen johdon ja koko organisaation sitoutuminen

Oppilaitoksen johdon ja koko organisaation sitoutuminen nikotiinittomuuden edistämiseen luo vankan pohjan nikotiinittomalle oppilaitokselle. Johto on merkittävä suunnannäyttäjä ja ilman johdon vahvaa tukea, oppilaitoksen toimintakulttuurin kehittäminen ei ole uskottavalla pohjalla.

Johdon tehtävänä on huolehtia, että yhteiset pelisäännöt ja toimintaohjeet ovat ajan tasalla, niistä tiedotetaan säännöllisesti ja ne toteutuvat käytännössä. Lisäksi oppilaitos työnantajana tukee henkilöstön nikotiinittomuutta esimerkiksi työterveyshuollon palvelujen kautta.

Oppilaitoksen johtoa ja koko organisaatiota koskevat työkalut

OSA2 Nikotiinittomuuden edistäminen osana yhteisöllistä ja yksilökohtaista opiskeluhuollon toimintaa

Opiskeluhuoltoryhmä huolehtii, että esimerkiksi opiskeluhuoltoryhmän kirjalliset toimintaohjeet osana opiskeluhuoltosuunnitelmaa ovat ajan tasalla ja toteutuvat käytännössä. Opiskeluhuoltoryhmässä huolehditaan, että opiskelijat ovat mukana suunnittelemassa ja kehittämässä nikotiinittomuutta edistävää toimintaa sekä huolehtii yhteistyöstä oppilaitoksen, opiskeluhuollon ja verkostojen välillä.

Opiskeluhuolto huolehtii, että vastaanotoilla on käytössä yhtenäiset toimintatavat opiskelijan tupakoinnin, nuuskaamisen ja sähkötupakoinnin kartoittamiseen sekä yhtenäiset toimintatavat palveluohjauksesta ja käytön lopettamisen tukemisesta. Opiskeluhuolto tekee toimintaansa tutuksi opiskelijoille sekä ylläpitää nikotiinittomuutta tukevaa yhteistyötä oppilaitoksen kanssa.

Yhteisöllisen ja yksilökohtaisen opiskeluhuollon työkalut

OSA3 Henkilöstön tarjoama tuki ja ohjaus

Vastuuopettaja, opettaja tai ohjaaja huolehtii, että yhteiset pelisäännöt ovat opiskelijoiden tiedossa, keskustelee tupakka- ja nikotiinituotteiden käytöstä opiskelijoiden kanssa ja tarvittaessa viestii huoltajille. Opettaja tai ohjaaja hyödyntää työssään valmista nikotiinittomuuden edistämisen materiaalia ja toimii esimerkkinä opiskelijoille.

Henkilöstön tarjoaman tuen ja ohjauksen työkalut

OSA4 Oppilaitoksen toteuttama viestintä

Oppilaitoksen nikotiinittomuuslinjauksesta ja siihen liittyvistä käytännön toimenpiteistä tulee viestiä oppilaitoksen henkilöstölle, opiskelijoille ja huoltajille sekä keskeisille yhteistyötahoille, kuten esimerkiksi työpaikalla tapahtuvaa koulutusta tarjoaville.

Nikotiinittomuudesta viestitään monipuolisesti mm. oppilaitoksen kotisivuilla, Intrassa, oppilaitoksen dokumenteissa ja oppilaitoksen tiloissa esimerkiksi julisteilla. Kertaluontoinen tiedottaminen ei aina tavoita kaikkia, joten asiasta on hyvä tiedottaa ja muistuttaa säännöllisesti.

Oppilaitoksen viestinnän työkalut