Opetussuunnitelma

Terveystottumukset

Yksilö

Yhteiskunta

Markkinointi ja media

Ympäristövaikutukset

Globaalit vaikutukset

Sivuston tehtävät ja sisällöt on rakennettu niin, että ne tukevat terveystiedon opetuksen tavoitteita sekä kehittävät opiskelijoiden terveysosaamista (tiedot, taidot, itsetuntemus, kriittinen ajattelu ja eettinen vastuullisuus) tupakka- ja nikotiinituotteisiin liittyvissä ilmiöissä.

Keskeisiä terveystiedon teemoja tupakka- ja nikotiinituotteisiin liittyen ovat muun muassa omasta terveydestä huolehtiminen, riippuvuuden ymmärtäminen sekä tupakkatuotteiden käytön ehkäisy. Sisällöissä on huomioitu terveyden eri ulottuvuudet yksilön, yhteisön, yhteiskunnan ja globaalista näkökulmista.

LUKION OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET (OPETUSHALLITUS)

Tupakka- ja nikotiinituotteisiin liittyvien ilmiöiden käsittelyssä tieto- ja tehtäväsisällöt on jaoteltu eri teemoihin: terveystottumukset, yksilö, yhteiskunta, markkinointi ja media, ympäristövaikutukset ja globaalit vaikutukset.

Terveystottumukset

Lukiossa on tärkeä nostaa esille tupakka- ja nikotiinituotteiden käytöstä johtuvia konkreettisia terveyshaittoja. Tavoitteena on, että nuori oppii ymmärtämään, miten erilaiset terveystottumukset, kuten tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttö, vaikuttavat terveyteen. On tärkeää, että nuori oppii arvioimaan omaa terveyskäyttäytymistä ja soveltamaan terveysosaamistaan terveyttä ja sairautta koskevissa kysymyksissä.

Tupakka- ja nikotiinituotteet ovat erityisen haitallisia kasvavalle ja kehittyvälle nuorelle. Mitä nuorempana tuotteiden käytön aloittaa, sitä todennäköisemmin niihin syntyy riippuvuus ja ihminen sairastuu tuotteiden käytöstä johtuviin sairauksiin.

TUPAKKATUOTTEIDEN TERVEYSHAITAT

NUUSKA NUORTEN KESKUUDESSA

Nuoruus on ikävaihe, joka tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet terveyden edistämiselle – lapsuuden ja nuoruuden aikana opitut terveystottumukset säilyvät aikuisuuteen saakka. Nuori ei ole vain passiivinen ympäristötekijöille altistuja, eikä myöskään rationaalinen päättelijä esimerkiksi tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön suhteen. Nuori tekee valintoja, joihin vaikuttavat tilannekohtaiset arvot, nuoren tuotteiden käytölle antamat merkitykset sekä elämäntyyli ja -tavat.

MITEN VOIMME VAIKUTTAA NUORTEN ASENTEISIIN?

Lisätietoa nuorille tupakka- ja nikotiinituotteiden haitoista ja terveellisten elintapojen hyödyistä:

FRESSIS

RÖÖKIKROPPA

Yksilö

Tavoitteena on, että nuori oppii perustelemaan ja arvioimaan elämäntapaan, kulttuuriin ja ympäristöön liittyvien valintojen merkitystä omalle terveydelle. On tärkeää, että nuori oppii arvioimaan sosiaalisen tuen ja vuorovaikutuksen merkitystä terveydelle.

Tupakoinnissa ja nuuskaamisessa on riippuvuuden lisäksi kyse siitä, miten elinympäristö, sosiaaliset suhteet ja erilaiset arkiset järjestelyt tukevat tuotteiden käyttöä ja millaisia tapoja edellinen sukupolvi siirtää seuraavalle. Myös kodin vaikutus on suuri.

VANHEMPIEN ESIMERKIILÄ JA ASENTEELLA ON MERKITYSTÄ

Nuoruudessa yksi keskeisimmistä syistä aloittaa ja jatkaa tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttöä on sosiaalinen paine ja halu kuulua joukkoon.  Lisäksi kokeilunhalu on yksi keskeinen motiivi käytön aloittamisessa.

Vahva itsetunto ja pystyvyyden tunne auttavat nuorta kieltäytymään tupakka- ja nikotiinituotteista. Kun nuori arvostaa omaa terveyttään ja itseään, on hänen helpompi tehdä terveyttä tukevia valintoja.

MIKSI NUORET KÄYTTÄVÄT TUPAKKA- JA NIKOTIINITUOTTEITA?

Yhteiskunta

Tavoitteena on, että nuori oppii analysoimaan yhteiskunnallisten muutosten ja kehityksen vaikutusta ja yhteyksiä väestön terveyteen. On tärkeää, että nuori oppii arvioimaan tupakka- ja nikotiinituotteiden ilmiöitä laajemmin myös yhteiskunnallisena haasteena.

Yhteiskunnan normit ja arvot vaikuttavat käyttäytymiseemme. Yhteiskunnan tasolla nuorten tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttöön vaikuttavat eniten tuotteiden hinta ja saatavuus.Tupakkalaki pyrkii suojelemaan nuoria tuotteiden terveysvaaroilta ja säännöllisen käytön aiheuttamalta riippuvuudelta. Tupakkatuotteiden hallussapito alle 18-vuotiaana on laitonta. Tupakkatuotteita tai tupakointivälineitä ei saa myydä tai luovuttaa alle 18 -vuotiaille. Tupakkalain tavoitteena on, että tupakkatuotteiden käyttö loppuisi kokonaan vuoteen 2030 mennessä.

TUPAKKALAKI

Markkinointi ja media

Tavoitteena on, että nuori oppii arvioimaan ja tulkitsemaan kriittisesti sitä, miten median kautta pyritään vaikuttamaan yksilöiden terveystottumuksiin erityisesti tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön kohdalla. On tärkeää, että nuori oppii kriittistä medialukutaitoa.

Tupakka- ja nikotiinituotteiden medianäkyvyys on jatkuvaa.  Monissa sarjoissa ja elokuvissa luodaan mielikuvia tuotteista, niiden käytöstä ja käyttäjistä. On aiheellista pohtia, millaisia roolimalleja mediassa nuorille rakennetaan. Erityisesti sosiaalinen media ja internet ovat muuttaneet sitä, miten tupakka- ja nikotiinituotteet näkyvät mediassa.

Vaikka tupakkatuotteiden mainonta on Suomessa kielletty, nuoret altistuvat päivittäin niiden mainonnalle muun muassa piilomainonnan takia. Piilomainonta vaikuttaa nuoreen alitajuisesti ja muokkaa asenteita huomaamatta. Lue lisää tupakka- ja nikotiinituotteiden markkinoinnin keinoista ja mainontaan liittyvästä lainsäädännöstä:

SUOMEN ASH.FI

NUUSKAN PIILOMARKKINOINTI NUORILLE – NUUSKAKOUKKU.FI

TUPAKKALAKI – FINLEX.FI

Ympäristövaikutukset

Tavoitteena on, että nuori oppii näkemään tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön laajemmin myös ympäristöllisenä haasteena ja ongelmana. On tärkeää, että nuori oppii arvioimaan kestävän kehityksen näkökulmasta, miten tupakka- ja nikotiinituotteet vaikuttavat ympäristöön.

Tupakkateollisuuden haitalliset vaikutukset metsien hävittämisessä, ilmastonmuutoksen kiihdyttämisessä, roskaamisessa ja metsäpaloissa ovat valtavia ja ne kasvavat koko ajan. Tupakan tumpit ja käytetyt nuuskapussit saastuttavat ympäristöä. Niistä huuhtoutuu vesistöihin ja maaperään myrkyllisiä aineita, mistä ne siirtyvät uudelleen luonnon kiertokulkuun.

Tupakanviljely on enenevässä määrin siirtynyt kehitysmaihin, joissa ilmasto-olosuhteet ovat suotuisat ja työvoimakustannukset alhaiset. Tupakkaviljelmillä käytetään paljon lapsipoimijoita, jotka altistuvat suurille määrille nikotiinia päivittäin. Lapset, jotka joutuvat työskentelemään tupakkaplantaaseilla, eivät pääse kouluun.  Lisäksi tupakkaviljelmille joudutaan raivaamaan joka vuosi uusia viljelypeltoja, mikä on pois muun muassa ruuan tuotannosta.

TUPAKKATEOLLISUUS UHKA YMPÄRISTÖLLE – FRESSIS

TUMPPI JÄTTEENÄ – FRESSIS

GLOBAALIT VAIKUTUKSET, TUPAKKATEOLLISUUS JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

Globaalit vaikutukset

Tavoitteena on, että nuori oppii näkemään tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön laajemmin globaalina ilmiönä. On tärkeää, että nuori oppii analysoimaan ja arvioimaan tuotteiden käytön vaikutuksia maailmanlaajuisesti kestävän kehityksen näkökulmasta. Tärkeää on myös se, että nuori oppii arvioimaan tuotteiden käytön vaikutusta monialaisesti esimerkiksi talouteen ja ihmisoikeuksien toteutumiseen.

Tupakka- ja nikotiinituotteet ovat globaali ongelma. Erityisesti tupakointi on valtava kansanterveydellinen haaste ympäri maailmaa. Maailmassa on reilu miljardi tupakoitsijaa. Seuraavan 50 vuoden aikana määrän ennustetaan nousevan yli 1,5 miljardiin. Alle 30 vuodessa tupakan uskotaan olevan merkittävin yksittäinen kuolinsyy maailmassa.

Tupakan kulutuksen painopiste on hiljalleen siirtymässä rikkaista maista kehitysmaihin, joissa terveyden taso on jo valmiiksi heikko. Ennusteiden mukaan vuonna 2020 noin kaksi kolmesta tupakkakuolemasta tapahtuu pieni- ja keskituloisissa maissa.

GLOBAALIT VAIKUTUKSET, TUPAKKATEOLLISUUS JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

Kosteaa ruotsalaista nuuskaa, jota Suomessa yleisimmin käytetään, ei ole pohjoismaita lukuun ottamatta maailmanlaajuisesti käytössä kovinkaan paljon. Muualla maailmassa savuttomia tupakkatuotteita ovat muun muassa kuiva nuuska, purutupakka ja nenänuuska.

Sähkötupakan käyttö lisääntyy maailmalla jatkuvasti. Vuonna 2015 pelkästään Yhdysvalloissa sähkötupakkaa käytti lähes 3 miljoonaa nuorta.

TUPAKKATEOLLISUUDEN UUSI MISSIO – SUOMENASH.FI